Inleiding
door Wim van Grasstek


L.S. Bij het verschijnen van dit stamboomfragment van de familie “van Grasstek” lijkt het mij juist u mede te delen, wat ik mij bij het schrijven hiervan ten doel heb gesteld. Voor alles moest het overzicht, indien mogelijk, volledige gegevens bevatten. Om dit te kunnen verwezenlijken werden door mij alle hiervoor in aanmerking komende archieven, instanties en andere inlichtingenbronnen, hetzij bezocht of aangeschreven.

Bovendien moest men zich aan de hand van het geschrevene een idee kunnen vormen van onze voorvaderen en over de tijdsomstandigheden, waaronder zij leefden. Daartoe nam ik de biografie, voor zover bekend, van de familieleden, alsmede vele afschriften van weeskamer-archief, notariële acten, rouwregisters enz. in het fragment op. Het verheugt mij thans u het resultaat van de uiteraard veel omvattende werkzaamheden, verbonden aan de totstandkoming van dit werk, te mogen voorleggen.

Tenslotte betuig ik nog allen, die hun medewerking verleenden door het natrekken van inlichtingen of door het mij bereidwillig afstaan van familiepapieren, mijn oprechte dank.

Heel in het bijzonder ben ik mijn vrouw dank verschuldigd, daar deze mij steeds, van het begin tot het einde, bij het opsporen en uitwerken van de gegevens, met volle toewijding terzijde heeft gestaan.


W.H. van Grasstek, Amsterdam, 1960