Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Harmen Lodewijksz van Gresteck

Harmen Lodewijksz van Gresteck is geboren 1614 te Leiden, zoon van Lodewijk Thomasz van Gresteck en Aeltgen Harmensdochter. Hij is gedoopt 12-01-1614 te Leiden, in de Lutherse kerk. Harmen Lodewijksz is overleden 09-?-1652 te Leiden, Schoolsteech , 38 jaar oud. Hij is begraven 09-09-1652 te Leiden, Pieterskerk.

Harmen Lodewijksz trouwde 06-11-1633 met Levijne Walkiers en trouwde 13-05-1636 met Josijntgen Mathensdr..

Kinderen

- ♂ Philips Harmensz van Grassteck 1 jaar oud
- ♀ Aeltgen Harmensdr van Grassteck 3 jaar oud
- ♂ Cornelis Harmensz van Grassteck 14 jaar oud
- ♂ Gerrit Harmensz van Grassteck 13 jaar oud
Afbeeldingen

Notities bij Harmen Lodewijksz van Gresteck

Uit het Ondertrouwregister L folio 13 V
Harmen Lodewijcksz, fustijnwercker, jongeman van Leiden, woonende in de Torensteeg, vergeselschaft met Lodewijck Thomasz, zijn vader, mede aldaar met Levijne Walkiers, jongedogter mede van Leiden, woonende op het Hooglandsche Kerckhof, vergeselschaft met Cathalijntgen Christiaansdogter, haar moeijer, mede aldaar.
Leiden, 20 October 1633


In de begraafboeken zich bevindende in het Gem. Archief van Leiden staat vermeld:
Begraven op 7 October 1635 het kind van Harmen Lodewijcksz; Kercgraft, in de Hooglandse Kerk.

Uit het Ondertrouwregister L folio 187 V.
Harmen Lodewijcksz boeckdrucker, weduwnaar van Levia Waleckyers op ten Hogelantsche Kerckgraft, verges. Met Lodewijck Thomasz zijn vader op ten Middelweg.
Josina Matheusdr., weduwe van Lambert Romers, laatst gewoont hebbend te ’s Gravenhage mede aldaar verges. met Neeltje Jans, haar bekende mede aldaar.
Leijden, 23 April 1636

Uit het Trouwboek der Hooglandse Kerk
Harman Lodewijcksz boeckdrucker, weduwnaar van Levia Walckyers op ten Hogelantsche Kerckgraft
met
Josijntgen Matheusdr., weduwe van Lamert Romers laatst gewoont hebbend in ’s Gravenhage,
Leijden, 13 Mei 1636Uit het Weeskamer-Archief te Leiden No.132 Deel B. fol. 2V en 3
“Wij Schepenen der Stadt Leijden hierondergeteijckent doen cont eenen yegeliek dient behoort dat voor ons gecomen dende verssehenen es Harmen Lodewijcksz ende fusteijnwercker out XX jaren zone van Lodewijck Thomas ende fusteijndrapier ende Aeltgen Harmens hr. za. Ende bekende bij desen item voor hem sijnen erven ende naecomelingen in conformite vant confent van die van den gerechte der voorsz. Stede bij hen op ten XIIIe October is voorleden geïmpetreert ons Schepenen ten verlijden deses geexihibeert ende ter secretaire gebonckt int weesarmbouck folio…. vuyt handen van Ed. Heeren Weesmeesteren als oppervoochden van allen onmondigen ende anderen toesicht behouwende gelicht ontfangen ende met volcomen genougen naer hem genomen te hebben alle sodanige goederen geschriften papieren ende numimenten als van sijn compte wegen ter weescamer der voorsz. Stede tot dese dage toe in getrouwen bewaringe gelegen ende berust mogen hebben egeen vuytgesondert quyterende hij compt vooruit so wij daar van bij desen Ed. Heeren Weesmeesteren voorsz. vock sijne voochden ende wijders allen anderen dient behoort mitsoh van alle handelinge bewint ende administratie van desselfs wegen te enigen tijden gehadt ende gedaen belovende alle tselve ende een yder van hen int bysonder daer ass jegens yder en indemnieren onder verbant als recht es in oorconde desen bij ons Schepenen vooruit-geteijkent Leijden desen 14e October Anno 1600 drieendertich.

w.g. onleesbaar w.g. L. Malbeeck”Volgens het Gem. Archief te ’s Gravenhage zijn aldaar op 27 April 1636 in ondertrouw gegaan:
Harmen Lodewijcksz, bouckdrucker, weduwnaar van Levijne Walkiers,
en
Josijna Matheus, weduwe van Lambart Romers


Aangaande het dopen en overlijden van Josijna Matheus werden geen nadere gegevens gevonden.

Uit het notarieel archief No.56 fol.363
’s Gravenhage, den 16 November 1646 bekende Pieter Angel, bode van de Staten van Holland, door overdracht van Franchoys, Coedijcx, gewezen houtkoper, schuldig te zijn aan het weeskind van Lambrecht Camerlincx, alias Romers, waarvan moeder is Josina Matheusdr., een bedrag van ƒ 275,- wegens levering van hout.

Op 14 Februari 1654 ging Josijntgen Martheusdr. Te Leiden in ondertrouw met Jan Jacobs la Fort.