Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Geertgen Lodewijcksdr. van Gresteck

Geertgen Lodewijcksdr. van Gresteck is geboren 1617 te Leiden, dochter van Lodewijk Thomasz van Gresteck en Aeltgen Harmensdochter. Geertgen Lodewijcksdr. is overleden 08-05-1694 te Leiden, over de zijddeur Hogelantsche kerck , 77 jaar oud. Zij is begraven te Leiden, in de Hogelantsche kerck.

Geertgen Lodewijcksdr. trouwde 25-02-1635 met David Honis.Afbeeldingen

Notities bij Geertgen Lodewijcksdr. van Gresteck

Uit het Ondertrouwregister L fol.74 1633-1637
Leijden, den 9 February 1635
Davidt Honis, twijnder, jongeman van Leijden in de Bogaertsteech verges. met Joris Honis, sijn vader in de Barbarasteech met
Geertgen Lodewijcksdr., jongedochter mede van Leijden op te Hooglantsche Kerckgraft verges. met Levijne Walkiers, haer schoonsuster mede aldaar.

Kanttekening: De Bruytsvader is gehouden int houwlijck te consenteeren;
Lodewijck Thomasz des bruyts-vader
Is gecompareert ende heeft int houwelijck geconsenteert.

Uit het Trouwboek-Pieterskerk No.7 1630-1635
David Honis, twijnder, jongemand van Leijden in de Bogaertsteech met
Geertge Lodewijcxdr., jongedochter mede van Leijden op ten Hogelantsche Kerckgraft
Leijden, den 25 February 1635.

Uit het Weeskamer Archief te Leiden No. 132 Deel B folio 214V en 215
Quitantie van onvoljaarden.
“Wij Schepenen der Stadt Leijden hieronder geteijckent doen cont eenen ygenlicken dient behoort, dat voor ons gecomen ende versehenen es Geertgen Lodewijckdr. Out vor de 18 jaren naergelaten dochter van Aeltgen Harmansdr. za. gewonnen bij Lodewijck Tomasz fusteijntrapier ende bekende bij desen voor haer haren erven ende nacomelingen in conformité vant confent van de 1e van den Gerechte der voorsz. Stede op ten 1e February voorleden geïmpetreert ende ter secretarije gebouckt int Weesarmbouck folio… vuyt handen van de E. Heeren Weesmeesteren der voorsz. Stede als oppervoochden van allen onmondigen ende anderen toesicht gelicht ontfangen ende uit volcomen genougen naer haer genomen te hebben alle sodanige goederen geschriften, papieren en numimenten als van haar compte wegen ter weescamer der voorsz. Stede tot desen dage toe in getrouwe bewaringe gelegen ende berust mogen hebben egeen vuytgesondert quiterende sy sompte voorut daer van bydesen E.heeren Weesmeesteren voorsz. Oock hare voochden ende wijders alle anderen dient behoort mitsgaders van alle handelinge bewint ende administratie van desselfs wegen te enige tijden gehadt ende gedaen belovende allen selve ende een yder van hun int bysonder daer ass jegens yder een indemnieren onder verbant als recht es in oorconden desen bij ons Schepenen voorut geteijckent Leyden desen tweden Februari Anno 1600 vijfendertich.

w.g. L. van Rossum w.g. (onleesbaar)”