Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Thomas Lodewijcksz van Gresteck

Thomas Lodewijcksz van Gresteck is geboren 04-05-1642 te Leiden, zoon van Lodewijk Thomasz van Gresteck en Susanna Belsier. Hij is gedoopt 04-05-1642 te Leiden in de Luth. Kerk Getuigen: Geertgen Lodewijcksdr.. Thomas Lodewijcksz is overleden ?-09-1701 te Leiden , 59 jaar oud. Hij is begraven 03-10-1701 te Leiden in de Pieterskerk.

Thomas Lodewijcksz trouwde 20-09-1671 met Angnietge Thimansdr en trouwde 11-04-1678 met Geertge Hendriesdochter van Munster.

Kinderen

- ♂ Lodewijk Thomasz van Grassteck 0 jaar oud
- ♂ Lodewijck Thomasz van Grassteck 69 jaar oud
- ♂ Heijndrick Thomasz van Grassteck 0 jaar oud
- ♂ Hendrik Thomasz van Grassteck 0 jaar oud
- ♀ Cornelia Thomasdr van Grassteck 0 jaar oud
- ♀ Cornelia Thomasdr van Grassteck 1 jaar oud
- ♀ Marijtje Thomasdr van Grassteck 1 jaar oud
Afbeeldingen

Notities bij Thomas Lodewijcksz van Gresteck

Was aanvankelijk als saeywercker en saeydrapier werkzaam te Leiden en wel op de adressen Papegraft en Middelwegh. Blijkens het Leidese Inpost-register oefende hij later tot zijn dood het beroep beddenmaker uit.

In de Leidse begraafboeken staat vermeld:
a) Begraven in de week van 21 tot 27 Maart 1683,
“Het kind van Thomas Lodewijcksz”
Daar dit kind niet in de doopboeken is ingeschreven, moet worden aangenomen dat het hier een doodgeboren kind betreft.
b) Begraven in de week van 27 Juli tot 2 Augustus 1687
“Het kind van Thomas Lodewijcksz”
c) Begraven in de week van 21 tot 27 Mei 1689
“Het kind van Thomas Lodewijcksz”
b en c zijn de begraafdata van de kinderen Cornelia en Marijtgen (tweelingen). Zie No.122 en No.123. Met deze gegeven is het echter niet mogelijk vast te stellen, bij welk kind de juiste begraafdatum hoort.

In de klappers van de Leidse begraafboeken staat, dat in de Pieterskerk te Leiden in de week van 3 tot 10 September 1701 begraven werd “het kind van Thomas Lodewijcksz”. Dit is echter niet juist; het betreft hier het begraven van Thomas Lodewijcksz zelf. Het graf werd gekocht door zijn nog enig levende zoon, Lodewijck (zie No.118). Daar deze zoon de eigenaar van het graf was, werd ook diens naam in de steen gebeiteld.


Uit het Ondertrouw-register van Scherpenzeel
Tomas Lodewijcksz, jongeman van Leijden, en Agneta Timens, jongedochter van Scherpenzeel.
Scherpenzeel, den 20 Augustus 1671.


Uit het Kerckelijke Huwelicke Proclamatie-Boeck V. folio 148
Thomas Lodewijcksz, saeydrapier, jongeman van Leijden, wonende op de Papegraft verges. met David Hones, sijn swager aen de Hogelantsche Kerck
Met
Angnietje Thimans, jongedr. van Scherpenzeel, wonende op de papegraft, verges. met Susanna Belsier, haer toecomende schoonmoeder op de Papegraft.
Leijden, 2 September 1671


Uit het Kerkelijke Huwelijkse Proclamatie Boek X folio 12
Thomas Lodewijcksz, weduwnaar van Anneeltje Tijmans, wonende op de Middelweg verges. met David Hones, sijn swager bij de Hogelantsche Kerck
Met
Geertge Hendricx, jongedr. van Aernhem, wonende op de Hogewoert verges. met Magdalena Poock, haar bekende op de Hogewoert.
Leijden, 25 Maart 1678
Uit het Inpost-register van de Pieterskerk
Het overlijden van Geertge Hendricxdr. van Munster werd aangegeven op 2 Augustus 1726.
Zij werd begraven 3e klasse, inpost ƒ6,-.

Uit het Inpost-register van de Pieterskerk
Het overlijden van Thomas Lodewijcksz, beddenmaker, werd aangegeven op 9 September 1701. Hij werd begraven 4e klasse, inpost ƒ3,-.


Volgens mededeling van het Rijksarchief te Arnhem is het zeer wel mogelijk, dat Agneta Timens de dochter is van Thijmen Gerritsen en dat zij werd gedoopt op 17 December 1643 te Scherpenzeel in de Ned. Herv. Kerk.
Daar echter het doopregister slechts vermeldt: “Gedoopt een kind van Thijmen Gerritsen”, zonder enige nadere aanduiding, kon geen zekerheid worden verkregen of het hier inderdaad de eerste vrouw van Thomas Lodewijcksz betrof.

Volgens mededeling van het Gemeente-archief te Arnhem werden resp. in 1647 en in 1654 een Grietgen en een Geurtgen van Munster gedoopt, doch in beide gevallen heette de vader Jan van Munster. Van het dopen van kinderen van een Heijndrick van Munster werd echter niets gevonden.