Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Lodewijck Thomasz van Grassteck

Lodewijck Thomasz van Grassteck is geboren 27-03-1679 te Leiden, zoon van Thomas Lodewijcksz van Gresteck en Geertge Hendriesdochter van Munster. Hij is gedoopt 28-03-1679 te Leiden, in de Hooglandse Kerk. Lodewijck Thomasz is overleden ?-09-1748 te Leiden , 69 jaar oud. Hij is begraven 21-09-1748 te Leiden, in de Pieterskerk.

Lodewijck Thomasz trouwde 29-08-1721 met Gesina Frantzen.

Kinderen

- ♂ Thomas Arnoldus van Grasstek 81 jaar oud
- ♀ Anna Geertruyd van Grasstek 64 jaar oud
- ♂ Abraham Bernardus van Grasstek < 69 jaar oud
- ♀ Amelia Elizabeth van Grasstek 4 jaar oud
- ♂ Johannes Bernard van Grasstek 1 jaar oud
- ♀ Judith Helena van Grasstek 1 jaar oud
- ♂ Willem van Grasstek 77 jaar oud
- ♂ Jan Hendrik van Grasstek 13 jaar oud
Afbeeldingen

Notities bij Lodewijck Thomasz van Grassteck

Afschrift van het stamboomfragmentje, zoals dit werd neergeschreven door ….
Het origineel is in het bezit van Lodewijk van Grasstek, zie No.246.

“Lodewijk van Grasstek, geboren 27 Maart – gedoopt 28 dito 1679 in de Hooglandsche Kerk te Leijden. De getuygen waaren: Lodewijk Honas en Zuzanna Belsier, grootmoeder en Susanna Lodewijks, Moey. Oud 42 jaar 5 maanden is Lodewijk van Grasstek getrouwd met Gezina Frantzen, dogter van Johannis Arnoldus Frantzen, predt. te Ohnen int graafschap Bentheim en vrouw Anna Hoogklimmers, gebooren den 22 July – gedoopt 25 July 1694 – op haar trouwdag oud 27 jaar 3 weken. Den 29 August 1721 getrouwd te Ohnen op dinsdagmorgen omtrend 10 uur door Philippus Branus, predt. te Bentheim, haar oom. Lodewijk van Grasstek is gestorven en in de St. Pieterskerk te Leijden begraven 1748. Gesina Frantzen is gestorven 6 November 1777 te Assendelft en aldaar begraven.

Lodewijk Thomasz. van Grasstek was werkzaam als koopman- beddenmaker en woonde te Leiden o.a. aan het Hooglandse Kerkhof en St. Pancras Kerkhof.
Uit het grafboek van 1663, fol.2 (Archief Pieterskerk te Leiden) blijkt, dat hij op 9 October 1701 aldaar een grafstede kocht, hetwelk met 13 was genummerd.
“No.13 verboekt op Lodewijck van Grassteck, als hetzelve gekocht hebbende van de Voogden van Adriaan en Cornelis van Dijk, de somma van 45 gulden.
Acten den 25 October 1701”

De monumenten en grafschriften, welk zich in de Pieterskerk bevinden of bevonden, zijn beschreven door de heer K.J.F.C. Kneppelhout van Sterkenburg, Leiden 1864-1868. Het graf van Lodewijk van Grassteck komt in dit werk voor onder nummer 58, op blz. 20.

Lodewijck Thomasz. Van Grassteck liet zijn kinderen als “Van Grassteck” in de doopregisters inschrijven. Zijn zoon, Abraham Bernardus, evenwel werd abusievelijk ingeschreven als “Van Grastek”. Het is echter opvallend dat Lodewijck van Grassteck in 1701 zowel zijn voornaam als de familienaam in de oorspronkelijke spelling op de grafsteen in de Pieterskerk liet aanbrengen, doch dat hij later steeds en zelfs op officiële stukken tekende met “Lodewijk van Grasstek (Zie ook de beschrijving van de familienaam Van Grasstek).

Gesina Frantzen deed belijdenis te Ohne in het jaar 1711. Gezina Frantzen vertrok volgens attestatieboek 5 op 6 December 1761 van Leiden naar Oudendijk bij Hoorn, alwaar haar zoon Willem predikant was.

Uit het Ondertrouwregister H.H. folio 255 V.
Leijden, Den Eerste August 1721
Lodewijk van Grasstek, Coopman, jongeman van Leijden,
wonende opt Hoogelantse kerkhoff
met
Gesina Frantzen, jongedr. van Ohne int Graafschap
Bentheim, wonende aldaar.
(Den bruidegom is met behoorlijk attest gecompareert
ende bij hem overgelevert).
Kanttekening: Moet attestatie van Ohne uit Graafschap Bentheim overbrengen
Afschrift uit het 24e Register van de Overledene Personen, Begraven binnen de Stadt Leijden
Pieterskerk van de 14e tot de 21e September 1748
’t Lijk van Lodewijk van Grasstek, man van Gesina France.


Secretariaats – Archief 7562 Cohier 1749 Deel III No.260
St. Pancraskerckhof Z.Z. (zuidzijde)
Lodewijk van Grasstek, beddenwinkel
Vrouw en 2 kinderen boven 10 jaar, daarvan 1 lid van universiteit
1 kind onder 10 jaar
1 dienstbode in de kost
ƒ 74. 9.10
ƒ 3.14. –
-----------------
ƒ 78. 3.- ƒ19.11
vormits Lodewijk van Grasstek
(wiens huyshouding heeft bestaan in vijff persoonen) drie
maanden na het aanschaffen
der pagten is komen te overlijden,
zo is met kennisse van H.H. Burgermeesteren
deselve aanslagh om die reedenen
met een vijfde vermindert
Leijden, 1749


Afschrift uit het Boek van Overlijden No.50 C. Assendelft.
11 November 1777, Willem Stolp heeft aangegeven:
’t Lijk van Gezina Frantzen, onder de Classe van ƒ 6.-.Uit het Notarieel archief Leiden inv. No.1891, No. 105

Op Huijden den 26e September 1723 compareerden voor mij Gerard van Leeuwen T.S.L. Notaris Publijcq den Ed. Hove van Holland geadmitteert binnen de stad Leijden residerende en de voor de nabest. getuijgen Sr.Lodewijk Grasstek.
Coopman binnen dese Stad ter eene ende Sr. Jan Bernard Grimmelius, Coopman tot Amsterdam ter andere sijde mij Notaris wel bekent. Verklarende ende te kennen gevende sij werdersijdse comparanten, dat sij met elkander sijn verdragen ende geaccondeert aan te gaan een comp: e van negotie tot Amsterdam en dat onder de volgende conditiën tusschen elkanderen ingewilligt ende bedongen namentlijk:
1. Alleen Comp. e geduren den tijd van ses agter een volgende jaaren ingang neemende Primo January 1724 ende sullende eindigen Ultimo December 1729
2. Sal de negotie van Commissie in – en uijtkoop, met de gevolge en aankleven vandien gedaan, verrigt en waargenomen moeten werden bij den tweeden comparant ende sal den selven tot behandeling en voortsetting van den voorn.negotie, nering en commissie gehouden wesen aan te wenden, alle behoorlijke en vereiste neerstigheijd en vigelantie, soo als een getrouw en eerlijk Comp: e tot voortsetting en bevordering aan de Comp.e schuldig is, en de wel letten op den in en verkoop, Reparatien, Conserveringen van de ingekogte en in Commissie ontvangen goederen en dat die soo veel hem kennelijk aan goede Leijden en aan geen twijffelagtige Persoonen werder gedebiteert en de dit alsoo van den tweeden Comp.e waargenomen wordende, sullen alle uijt de Comp.e spruytende schade ten lasten van de Comp.e sijn, dog sal het den eersten Comparant in de keuse staan, om ten allen tijden gedurende de Comp.e als hij oordeelt en aanwijsen kan, dat de negotie van den tweeden Comparant niet wel behandelt en waargenomen word, dese Comp.e te doen afbrecken en scheijden.
3. Sal den voorn.e Jan Bernard Grimmelius verpligt sijn om bij het doen van den in – en uytkoop van eenige considerable Coopmanschappen, den eersten Comparant, daar van in tijds kennis en advertentie te geven om deswegen sijn advis en convent in te nemen.
4. Sal den gemelde eersten Comparant Lodewijk Grasstek gehouden wesen soodanige Penninge te fourneren als bij booven het Capitaal van den tweede Comparant oordelen sal noodig te wesen tot het volvoeren van de Commissie inkoop en verkoop, soo op den aanvang als geduurende de Comp.e sonder dat aan wedersijde van de ingelegte gelde eenige de minste intrest sal genoten worden, sij tot lasten van de Comp.e off van haar comparanten aan de wedersijden in het particulier.
5. Sullen de Pakhuyshuuren en wat verder tot berging off besorging van de goederen behoort tot lasten van de Comp.e komen en de sulks bij ider van de Comparanten de helft gedragd werden
6. Dog sal hij Jan Bernard Grimmelius tot sijne particuliere last en kosten alleen dragen en betalen de kosten van het kopen van sijne Burgerschap, wooningen, onderhoud, menagie, kledingen en redingen mitsgaders alle soodanige verteeringe als bij hem eerste Comparant buijten oeffening van negotie geconsumeert sullen worden.
7. Voorts sal de voorn. Lodewijk Grasstek een vrijen toegang hebben tot de Boeken van de Comp.e en ook des begeerdende bij den in en uytkoop van eenige importantie present te sijn.
8. Elken Nieuwe Jaar sal een Balance op de Boeken van den in en uytkoop der Comp.e moeten worden gemaakt, en wederzijds ondertekent.
9. Sullen alle Winsten off verliesen uijt de Comp.e voortkomende off vallende, bij ider gedragen worden.
10. Sal het ook in de vrije keuse staan van den voorn.e Lodewijk Grasstek om ’t elken Jaar bij het opmaken van de Balance uijt de Comp.ten wederom na sigt te nemen soo veel gelden als sij Comp.e oordeelen sullen te komen missen.
11. Sullende weedersijdse Comp.ten gedurende dese Comp.e geen derde ofte imand anders in deese Comp.e mogen inhaalen etsij dan met weedersijdse bewilliging en buyten schaaden van de Comp.ten op verbeurte van Contract en drie hondert Carolij Guldens van den eerste of van den tweeden Comp.t door den schuldige te betaalen.
12. Bij het sterven van den tweeden Comp.t voor het Experiëren van de Comp.e sal de Comp.e sceijden, dog bij het sterven van den eerste Comp.t Lodewijk Grasstek sal de Comp.e voor reekening van deselfs Erven blijven continueeren, ten uyteijnde der gestelde jaaren.
13. Op het eijndigen van de Comp.e ’t sij door de dood van den tweeden Comp.t off ter Experatie van de gestipuleerde tijd sal den eerste Comp.t alvoorens en voor alle deelinge uijt de voorhande weesende gelden in gereede Penningen off Effecten weeder naar hem nemen welke penningen als dan bevonden sullen worden dat hij als dan van de Comp.e over gesorneerde penningen voor de Comp.e te eischen en pretendeeren heeft, en sullen voorts de goederen indien den tweeden Comp.t int leven is worden aangestaan tot het beloop der prijse als die bij den inkoop en ontvangst, met de onkosten daaraan gedaan bedragen sullen om die voor sijn Privé Reckening te houden, dog hier buijten gesloten alle bevatte off Ruylinge van goederen waarover een taxie sal worden gemakt en soo van den tweeden Comp.t Jan Bernard Grimmelius mede aangenoomen worden en wat aangaat de uytstaande schulden sullen deselven sonder bedingen van eenige provisie door den tweeden Comp.t ten voordeel van de Comp.e worden geinnet en sonder beswaaring bij schijndinge worden ingebragt, dog soo den tweeden Comp.t mogt overleden sijn sal off voor den eersten Comp.t off imand anders, tot koste van de Comp.e daar toe te imploieeren de goederen worden verkogt en de schulden worden geinnet off te sullen anders de gemelde inneschulden ook soo sulks met genoegen souden konden geschieden onder elkanderen worden verdeelt.
14. Indien het mogt komen te gebeuren, dat hij tweeden Comp.t voor het Expericeren van de voorgestelde ses jaaren in den huywelijke staat sig kwam te begeeven, sal het aan den eerste Comp.t vrij staan om sonder reedenen te geeven van de Comp.t te desisteeren, in welken gevallen hij tweeden Comp.t binnen den tijd van drie maanden sal hebben te leveren Reckening van de Comp.e en staat van scheijdinge om aan den eerste Comp.t in een somme uijt te keeren soodanig Capital als hem in de Comp.e sal bevonden worden compereren sijnde hij tweeden Comp.t in sulken vallen verpligt buijten de minste kosten tot lasten der Comp.e de schulden te innen om soo ’t mogelijk binnen den tijd van drie maanden den eerste Comp.t daaruyt ten vollen te betaalen mits te vooren eerst een taxie van de goederen, soo die als dan in wesen bevonden worden, sal moeten werden gedaan, om soo een Nette Reckening aan den eerste Comp.t Lodewijk Grasstek te konnen doen, daar en boven verobligeert sig de tweede Comp.t aan den eerste, als ’t kwam te gebeuren dat de Comp.e voor ’t trouwen van den voorn. Jan Bernard Grimmelius schijden, een Premy aan den eerste Comp.t Lodewijk Grasstek te geven uijt sijn Portie, van vijf honderd Guldens.
15. Indien buijten vermoeden geduurende off wel bij schijdinge van de Comp.e eenige questiën off te desserentiën mogten ontstaan, soo sullen alle deselve moeten worden gesubmitteerd en verbleeven aan de devisie en uytspraak van goede mannen daar toe ten wedersijden te verkiezen.
Wijders verklaaren sij Comp.ten bij deesen over te geeven om haar in den inhouden deses vrijwilliglijk bij den Eed. Hooven van Holland te laaten condemneerden daartoe onweederroepelijk bij deesen constitueerdende en magtig makende Hr. Hoachim Huysen, Johan van Kampen, Pauwels van Brakel en Victor Brij, alle Procureurs van de voor. Eed. Hoogen raaden en dat gesaamentlijken yder van hun int bysondere de eene omme de voorwillige Condemnatie te versoeken ende andere om daar in te consenteeren met beloften van approbatie en Ratificatie van ’t geen uijt kragten deses sal worden verrigt onder verband als naar regten.
Versoekende sij Comparanten hier van door mij notaris gemaakt ende uytgelevert te worden acten in forma.
Aldus gedaan ende gepasseert binnen de Stad Leijden voorn. ter presentie van Willem Dekker ende Hermannus Keerwolf, als getuygen ten desen versogt.
w.g. Lodewijk van Grasstek
Jan Bernard Grimmelius

Willem Decker / Her. Keerwolff
G. v. Leeuwen T.S.L.
Not. Publ.


Uit het Notarieel archief Leiden inv. No.1892, No 11.

Lodewijk van Grasstek, Coopman
Ende
Juffr. Gesina Frantsen, Egteman
ende vrouw
In dato den 24e Febr. 1724

De testateuren hebben verklaart in ‘t
quohier van den 200e Penning niet
gequotiseert te staan
In den Name des Heeren Amen.
Bij den innehouden van desen instrumente sij kennelijk een yder diet aangaat, dat op Huyden den 24e February van de Jaare 1724 des avonds de klok omtrent seven uyren voor mij Gerard van Leeuwen T.S.L. Notaris Publycq, bij den Ed. Hove van Holland geadmitteert binnen de Stad Leijden residerende ende voor de nabes. getuygen in eijgener persoonen gekomen ende verscheenen sijn Lodewijk van Grasstek, Coopman ende Juffr. Gesina Frantsen, Egteman ende vrouw, woonende binnen dese Stad mij Notaris wel bekent.

Beijden haar verstand, Reedenen ende memorie wel magtig ende gebruijkende sulks uyterlijk bleek te kennen gevende, dat sij Comp.ten goed gevonden hadden van haare tijdelijke goederen e disponeeren doende ’t selve vrij ende onbedwongen sonder opmakinge off misleijdinge van ymand beveelende alvoorens haar ontsterfelijke Zielen in de genadige handen Godes Almagtig ende haar lighamen d ‘aarde met een eerlijke begravenisse revollerende ende te niet doende bij deesen alle sodanige Testamente, Codicille ende andere makinge van uyterste wille, als sij Comp.ten voor dato deses soo te samen met ymand anders, als yder int bysonder souden mogen hebben gemaakt ende gepasseert niet willende dat deselve sullen werden naargekomen, offte agtervolgt, alschou Eenige Clausulen desogatoir mogten behelsen, waarvan sij verklaarde Egeen de minste geheugenisse te hebben, ende alsnu op nieuwskomende ter dispositie.

Soo verklaarden sij Testateuren malkanderen over ende weder over ende sulks d’Eerststervende de Langstlevende van hun beijden uyt Egtelijke Liefde, ende bysondere geneegenthyd, te stellen ende te institueeren tot sijn off haar eenige ende algeheelen Erffgenaam ende dat in alle de goederen Egeen van dien uijtgesondert die de Eerststervende met den dood ontruymen ende agterslaten sal met vollen Regt van Eijgendom onder dese Expresse Consitie nogtans dat de Langstleevende gehouden sal sijn het kind off kinderen, welke de Eerststervende uyt dese huywelijke verwekt int Leeven sal komen agterlaten, eerlijk op te voeden soo in godsdienst als in Eenige functien naden staat des boedels tot der selver vijffentwintig jaaren, Eerder huywelijk off anderen geapprobeerde selfs magtigen Staten, als wanneer ende Eerder niet de Langstleevende nog verpligt ende gehouden sal sijn, aan deselve kind off kinderen uyttekeeren ende te laten volgen sodanige somme van penningen als de Langstleevende maar geleegenthijd van den Staat des boedels als dan sijnde in concientie bevinden sal te behooren ende dat alles voor ende inplaatse van de simple Legitime portie deselve naar Regten in des Eerststervendes naar te latene goederen compeseerende als waar inne ende in meerder met d’Eerststervende deselve kind off kinderen tot sijn of haar meede Erffgenaam off Erffgenaamen, is institueerende bij desen ende bij aldien de Eerststervende van haar Testateuren sonder kind off kinderen uyt desen huywelijke verwekt int Leeven naar te laten quam te overlijden en dat als dan nog int Leeven waren, sijn Testateurs Moeder off haar Testatrices Vader ende Moeder off een van beijden, soo sal de Langstleevende gehouden sijn aan des Eerststervendes Ouders, ’t welk ten requarde van hem Testateur soude konnen sijn desselfs Moeder ende ten requarde van de Testatrice haar Vader ende Moeder off een van beijden uyttekeerden ende te laten volgen de simple legitime portie, deselve naar Striktheijd van Regten Competerende als hij Testateur sijn voorn. Moeder ende sij Testatrice haar gemelde Vader ende Moeder off een van beyden in soodanigen gevalle tot sijn off haar mede Erffgenaam off Erffgenaamen is institueerende bij desen.
Stellen weijders de Testateuren tot voogd off voogdesse over de minderjarige, uytlandige, ende andere toesigt behoevende kind off kinderen ende mede-Erffgenaamen bij de Eerststervende agterlaten de Langstleevende van hun beijden met magt omme als ’t deselve gelieft maar Eerder off anders niet een off meerder persoonen tot mede voogden te mogen assumeeren, gevende deselve ende yder van haar mitsgaders die uyt kragten deses sullen werden verkooren sodanige ample onbepaalde magt ende authoriteijd als alle voogden na Regten Reedenen ende billikheijd toekomt ende eenigsints kan off mag gegeven werden ende speciaalijk ook omme in alle gevallen ende tot allen bijden medevoogden te mogen surrogeeren ende assumeeren ten uyteijnden van de voogdije toe willende voorts sij Testateuren dat alle selve ende wat verders tot de voogdije behoort niets uytgesondert ende sulks ook het verkoopen ende belasten van vaste ende andere goederen gedaan ende uytgevoert sal mogen werden bij de voogd off voogdesse ende voogden in der tijd alleen ende sulks buyten alle gesag, bemoeijenisse off oppervoogdije van eenige Heeren Magistraten Geregten ende weesmeesteren mitsgaders andere die ampts off maagschapshalve daarover eenige gesag soude mogen off behooren te hebben als alle deselve ende Elks van hen daarvan ende van de kennisse van haar Testateuren beijder boedels ende sulks soo wel van de Langstleevende als Eerststervende boedels voor nu ende altijd ten vollen ontlastende en met Reverentie secludeerende bij deesen:
Alle ’t geene voorn. staat en verklaarden sij Testateuren also te weesen haar testament ende uyterste wille begeerende dat ’t selve sal moeten valideeren ende Effect sorteeren ’t sij als solemoreel Codicil off andersints soo als ’t selve best sal konnen bestaan ende stand grijpen alschoon dat alle solemniteijten naar Regten gerequireerd daar inne niet volkoomentlijk en waaren geobserveerd versoekende hiervan behoorlijk instrument gemaakt ende uytgeleevert te werden.
Aldus gedaan ende gepasseert binnen de Stad Leijden voors. ter presentie van Jan Populens ende Hermanns Keerwolff, clercquen als getuygen ter desen versogt.
w.g. Lodewijk van Grasstek
Gesina Frantsen
J. Populens
H. Keerwolff
G. van Leeuwen,
Not. Publ.


Uit het Register van Seclusien E E No.220
Lodewijk van Grasstek
In den Name des Heeren Amen
Bij den Innehouden van deeze instrumente, zij kennelijk een yder die ’t aangaat, dat op heeyden den 24e February van den Jare 1724 des avonds de klok omtrent seeven uyren voor mij Gerard van Leeuwen T.S.L. Notaris Publ. Bij den Ed. Hove van Holland geadmitteerd binnen de Stad Leijden resideerende ende voor de naargenoemde Getuigen, in eijgener Persoonen gekomen ende verscheenen zijn Sr. Lodewijk Grasstek, Coopman ende Juffr. Gesina Frantsen, egteman ende vrouw, wonende binnen deeze Stad, mij Notaris wel bekent ende stellende wijders de Testateuren tot Voogd off Voogdesse over de minderjarige, uytlandige en andere toezigt behoevende kind of kinderen ende meede Erfgenamen, bij de Eerststervende agter te laaten, de Langstleevende van hun beijden met magt omme als ’t deselve gelieft, maar eerder off anders niet, een off meerdere Persoonen tot meede Voogden te mogen assumeeren, gevende dezelve ende yder van haar mitsgaders die uyt kragten deezes zullen werder verkoozen sodanige ampele onbepaalde magt ende authoriteijt als alle voogden na Regten, Reedenen ende billikheid toekomt ende eenigsinds kan off mag gegeeven werden ende specialijk ook omme in alle gevallen en tot allen tijden meede voogden te mogen surogeeren ende assumeeren ten uyteijnde van de voogdije toe willen de voorts sij testateuren dat alle ’t zelve ende wat verders tot de voogdije behoort niets uijtgezondert ende zulx ook het verkoopen ende belasten van vasten ende andere goederen gedaan ende uijtgevoert zal mogen werden bij de voogden of voogdesse in der tijd alleen ende zulx buyten alle gezag, bemoeyenisse off oppervoogdije van eenige Heeren Magistraten, Geregten ende Weesmeesteren mitsgaders andere die ampts off maagschapshalve daar over eenig gezag zoude mogen of behooren te hebben, als alle zelve ende elks van hen daarvan ende van de kennisse van haar Testateuren beijder boedels ende zulx zoowel van de langstleevende als eerststervende boedel voor nu en altijd ten vollen ontlastend ende met reventie secludeerende bij deezen alle ’t geene voorsz staat. Aldus gedaan en de gepasseert binnen de stad Leijden voorsz. Ter presentie van Jan Populens ende Hermanns Keerwolff, Clerquen als getuijgen ten deezen versogt; zijnde de minnte deezes geschreeven op een zeegel van drie gulden (onderstond) ’t welk ik assineere; is geteekent,
w.g. G. van Leeuwen T.S.L.
Not. Publ.Protocol Notariële Instrumenten van Willem Scheesken, Notaris No.20 II, No.28.
Betreffende de aankoop van een obligatie groot 1102 gulden door Lodewijk van Grasstek, Coopman, wonende alhier. Leijden 5 April 1740.


De voorgaande Testamentaire dispositie ter vergadering van de Ed. Agtb. Heeren Weesmeesteren der Stad Leijden overleevert ende aldaar geexamineerd zijnde heeft Gesina Frantzen, Weduwe van Lodewijk van Grasstek, verklaart de voogdije daarinne gemeld, dien conform aan te neemen, waarop goed gevonden is, ’t zelve te doen Registreeren volgens de 10e keure deezer kamer.
Gedaan ter kamere voor ende bij de Heeren Weesmeesteren voornt.: op den 20 November 1748 (onderstont) mij tegenwoordig: is geteekent,
w.g. Gijsbert Huijssen