Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Thomas Arnoldus van Grasstek

Thomas Arnoldus van Grasstek is geboren 05-07-1722 te Leiden, zoon van Lodewijck Thomasz van Grassteck en Gesina Frantzen. Hij is gedoopt 05-07-1722 te Leiden, in de Hooglandse Kerk. Thomas Arnoldus is overleden 19-11-1803 te Leiden , 81 jaar oud. Hij is begraven <26-11-1803 te Leiden, in de Pieterskerk.

Thomas Arnoldus trouwde 01-05-1752 met Judith -à Meijnsma.

Kinderen

- ♂ Lodewijk van Grasstek 19 jaar oud
- ♂ Franciscus van Grasstek 37 jaar oud
- ♂ Hermannus van Grasstek 29 jaar oud
Afbeeldingen

Notities bij Thomas Arnoldus van Grasstek

Afschrift van het stamboomfragmentje, zoals dit werd neergeschreven door…
Het origineel is in het bezit van Lodewijk van Grasstek, zie No. 246.
,,Thomas Arnoldus van Grasstek, geboren Zondagmorgen 2 uur, 5 July 1722 – op die selve dag gedoopt in de Hooglandsche Kerk door David Knibbe. De getuygen waaren Bernard Grimmelius, loco Joh. Arnold. Frantzen, grootvader en Geertruyd van Munster, grootmoeder.”
Thomas Arnoldus werd op 21 Maart 1735 geïmprobeerd (=voorlopig) aan de Universiteit te Leiden ingeschreven voor Theologie. Volgens het attestatieboek 5-P.K. werd hij op 8 November 1744 nogmaals aan de Universiteit te Leiden ingeschreven als Theologisch student voor het Examen Praepararit Classis Leiden en Neder Rhijnland, waarbij hij in 1745 proponent werd. Hierna werd hij beroepen te Molenaarsgraaf, welk beroep geïmprobeerd werd.
Op 14 Januari 1750 werd hij te Otterloo beroepen. Op 26 April 1750 werd hij te Otterloo bevestigd als predikant der Ned. Herv. Gemeente. Hij schreef zich zelf als predikant in het predikantenregister van Otterloo in. Hieronder werd door zijn opvolger geschreven:
,, vertrokken naar Hasselt 1762.” De laatste doopinschrijving te Otterloo van zijn hand, dateert van 25 Juli 1762.
Te Hasselt was hij predikant tot 1778. het jaar waarin hij emeritaat nam en ,, afsch. doet, staat-af van zijn dienste en begeeft zich naar Leijden ter woon.”
Volgens het Gebuurteboek Meerentrijk S.A. ( Secretariaats Archief ) 1575 – 1851 (Gem. Archief Leiden) huurde Thomas Arnoldus alhier een huis aan de Oude Singel en wel met ingang van Augustus 1778. Behalve de huurder ,,Em. Predikant van Grasstek” vermeldt het Gebuurteboek nog als bewoners, 1 vrouw, 2 kinderen en 1 dienstbode.
Volgens het Gebuurteboek Nr. 83 – S.A. 1575 – 1851 (Gem. Archief Leiden) werd het pand aan de Oude Vest Nr. 6 sinds ca. 1785 bewoond door zijn eigenaar, F. A. van Grasstek. Tegen het einde van 1795 kwam zijn kleinzoon, Thomas Arnoldus * 1785 (Zie No. 141) bij hem inwonen. Als overige bewoonsters vermeldt het gebuurteboek nog 3 dienstboden.
Thomas Arnoldus liet zich op 15 Augustus 1778 nogmaals, nu gelijk met zijn zoons, Franciscus (zie No. 133) en Hermannus (zie No. 134) aan de Universiteit te Leiden inschrijven. Zijn inschrijving was V.D.M. (Verbi Divini Minister – Bedienaar des Goddelijken Woords).

Te Hasselt stond Thomas Arnoldus van Grasstek in de St. Stephanuskerk. Aangenomen wordt, dat deze kerk (toen nog de Steffenscapel geheten) in 997 werd gesticht. Op de plaats, waar deze kapel stond, werd de Sancte Steffenskerke gebouwd. Deze kerk, welke nog klein van afmeting was, verbrandde in het jaar 1380. De herbouw der kerk, welke nu groter werd, duurde tot in het jaar 1466. In 1586 ging de kerk in handen der Hervormden over en kwam Ds. Th. Roothuis hier als eerste Herv. Predikant.
Op 13 Mei 1725 sloeg tijdens een hevig onweer de bliksem in: ,,waardoor het bovenste eijnde van de spitse der toorn in vlamme synde geraakt, de gemelde toorn met het klokkensel en de enigste en grote kerke, waar in godsdienst konde worde verright, mitsgaders het orgel in weinige uren jammerlijk sijn verbrant ende in asse geleght” (Uit Resolutiën van Ridderschap en Steden van 27 September 1725).
Wederom werd, maar nu met provinciale subsidie van ƒ 2000,= de herbouw van de St. Stephanuskerk, welke nu meteen een stuk hoger werd, ter hand genomen. Kerk en toren kwamen ook nu weer gereed, doch het nieuwe, nu 3 – octaafs klokkenspel van 33 klokken, kon eerst op 23 April 1960 in gebruik worden genomen.
Te Hasselt wordt de St. Stephanuskerk op het plaatselijke stadhuis na, als het belangrijkste bouwwerk dezer stad aangemerkt, vandaar deze korte beschrijving.

Uit het Nieuw Kerkelijk Handboek door M.W.L. van Alphen
Otterlo; Thomas Arnoldus van Grasstek, propt.
ber. 1750, vertr. N. Hasselt ‘62
Hasselt; Th. A. van Grasstek,
gek. Van Otterlo 1762, em. ’78, †1803

Uit het Grafboek van de Pieterskerk te Leiden (Archief Pieterskerk) blijkt, dat het familiegraf No.13 ten name van Lodewijck van Grassteck, zie No.118, op 28 Maart 1791 werd overgeboekt op Thomas Arnoldus van Grasstek op een ,,acte van Indemniteijt in Dato 26 Maart 1791”, voorkomende in het Register der voorz. Acten, fol 118.
Op 1 Augustus 1803 werd het familiegraf overgeboekt en verboekt op:
Thomas Arnoldus van Grasstek (zie No. 141)
Maria Margaretha Elisabeth van Grasstek (zie No. 142)
Joan van Grasstek (zie No. 144)
Judith Hermanna van Grasstek (zie No. 145)
,,Kindskinderen en Erfgenamen al in testato van wijlen hunnen grootvader, Thomas Arnoldus van Grasstek, zijnde gemelde Grafstede, blijkens scheijdinge des Boedels op den 4. Sept. 1807 voor de notaris, Pieter van Hemeren en Get. alhier, gepasseert bij Gen. Erfgenamen, gehouden in ’t gemeen en onverdeeld, uitwijsens Extract van dien, heden ons kerkm. geexhibeert.”

(Het valt op, dat hier Lodewijk Franciscus van Grasstek, zie No. 143, broer der genoemde erfgenamen, niet is vermeld).


Uit R.B.S. 602 (Rijksarchief Arnhem)
1752 April Otterlo den 5 April 1752
proclamatie 9 Heb ik ondergeschreven Egtverbintenisse
dito 16 van den Eerw. Welgeleerden Heer
dito 23 Thomas Arnoldus van Grasstek, predikant
Copulati Meij 1 tot alhier ter plaatse
Emenes Binnendijk met
De Juffer Judith à Meijnsma van Amsterdam
met de toestemmingen van ouder en naeste
vrienden ingetekent
w.g. Quod Teotor
Dierk Suermond,
predikant te Lunteren en
thans gedeputeerde van de
Overveluwse Classis


Uit Trouwboek van Eemnes Binnen (Rijksarchief Utrecht)
1752 Den 1 Meij De Eerw. Heer Ds. Thomas Arnoldus van Grasstek,
predikant te Otterloo, met Mejuffrouw Judith à Meijnsma,
J.D. van Amsterdam.
Met attestatie van de drie Huwelikse proklamatiën van Otterloo en Amsterdam
Uit Register D.T. en B. te Amsterdam No. 595, fol. 300
Vrijdagh, den 19 April 1752. Otterlo; Compareerden als vooren Deze persoonen zijn alhier op de acte van Ds. Dirk Suermond, predikant te Lunteren ingetekent Ds. Anroldus van Grasƒtek J.M., predikant te Otterlo, en Judith à Meijnsma, J.D. op de Nieuwendijk.

Kanttekening! : Acte verleent den 30 April 1752 om te Emmenes Binnendijk te trouwen.


Uit het notarieel archief te Leiden inv. No. 2651 – No. 245
On this day the fourteenth of July Anno Domini one thousand seven hundred and ninety four, before me Gerard Verheik, Notary publiek, admitted by the noble Court of Holland residing at Leijden and in the presence of the witnesses here in afternamed, appeared the reverend Thomas Arnoldus van Grasstek of Leyden unto me Notary wel known, being of sound mind memory and understanding, who declared that having some Effects in England and Great Brittain, he hath by these presents for his sole executor and administrator of all such effects, as he shall of may have at the time of his decease in the aforesaid Kingdom Of England and Great Brittain, nominated and appointed his beloved wife Judith à Meijnsma, giving and by these presents granting into her full power and authority for immediately after his decease to manage administer sell and dispose of the same to receive the moneys arising there from and to give the necessary receipts acquittances and discharges for the same. The said appearer requiring that after his decease letters of administration may be granted her in the usual form.
Thus done and passed, signed and sealed at Leyden aforesaid in the presence of Pieter Martinus Kamerling and Izaac de Klerk Junior as Witnesses.

Witnesses: w.g. Thomas Arnoldus van Grasstek
P.M. Kamerling
Izaac de Klerk Junior
Gerard Verheik Not. Publ. Lakstempel van
,,van Grasstek”

Heden de veertiende Juli anno Domini zeventien honderd vier en negentig voor mij Gerard Verheik, publiek notaris, geadmitteerd bij den Ed. Hove van Holland, residerende te Leyden en in de aanwezigheid van de getuigen hierna genoemd is verschenen de dominee Thomas Arnoldus van Grasstek van Leyden, mij notaris wel bekend, zijnde van gezond verstand, geheugen en reden, die verklaarde enige effecten te hebben in England en Great Brittain, hij heeft hiermede als zijn enige executrice en administratice van al deze effecten, zoals hij zal of kan hebben op het moment van zijn overlijden, in het vorengenoemde Koninkrijk Engeland en Groot Brittannië, benoemd en aangesteld zijn geliefde vrouw, Judith à Meijnsma, gevende en bij dezen aan haar volmacht en gezag verlenende om onmiddellijk na zijn overlijden de verkoop te leiden en zich te ontdoen van dezelven, de gelden uit deze voortkomende te ontvangen en de noodzakelijke bewijzen van ontvangst, kwitanties en kwijtingen voor dezelve af te geven. De genoemde verschenene verzoekt, dat na zijn overlijden toepasselijke acten in de gebruikelijke vorm voor haar zullen worden gemaakt.
Aldus gedaan en gepasseerd, getekend en gezegeld te Leijden voornoemd in tegenwoordigheid van Pieter Marinus Kamerling en Izaac de Klerk Junior als getuigen.


Getuigen: w.g. Thomas Arnoldus van Grasstek
P.M. Kamerling
Izaac de Klerk Junior
Gerard Verheik Not. Publ. Lakstempel van
,,van Grasstek”In het Leidse archief bevindt zich nog een Engelse acte van precies dezelfde inhoud, doch deze staat ten gunste van zijn broer Dominee Willem van Grasstek; dit als gevolg van het overlijden van Judith à Meijnsma.
Deze acte is te vinden onder inv. No. 2653 No.63 en is gedateerd 21 Maart 1796. Thans traden als getuigen op: Pieter Martinus Kamerling en Hermannus Munnik.

Acte van Voogdije en Excenteele
De dato 15 October 1795 (Uit Prothocol Not. J.L’Ange)

Heden den vijftienden October zeventien hondert vijf in ’t Negentig, compareerde voor mij Josué L’Ange, Notaris Publicq bij den Hove van Holland geadmitteerd,
binnen Leijden resideerende, ende voor de nagenoemde getuigen:
Den burger Thomas Arnoldus van Grasstek, rustend Predikant te Hasselt in Overijssel, weduwnaar van wijlen Judith à Meijnsma, wonende binnen dese stad, mij Notaris bekend; te kennen gevende, dat hij Comparant goedgevonden hadde omme voorzieninge te doen over het beleijd en bestier sijner minderjarige, uitlandige en andere toezicht behoevende kindskinderen en Erfgenamen, verklarende diensvolgens, over deselve niet alleen tot Voogd, maar ook tot Excecuteur en Redderaar over sijnen Boedel en Nalatenschap te verzoeken, committeeren en aan te stellen, sulks doende bij en door desen desselfs Broeder, Willem van Grastek, Predikant te Assendelft, gevende aan den selven soo mede aan die geene, welk in kragte deses zullen worden gekosen, zodanige ampele en onbepaalde Last, macht en authoriteijt als Voogden, Excecuteurs en Redderaars na Rechten competeeren, kan en mag gegeeven worden, specialijk de magt van Assumtie en surrogatie in allen gevallen, als meede authorisatie omme roerende en onroerende goederen des Boedels ’t sij Publicq of uit de hand te moogen verkopen en transporteeren sonder daar toe eenig consent off decreet van den Rechter benodigt te sijn alles ten uiteijnde der voorschreeve Commisƒien toe met expresse uijtsluitinge uit sijn Boedel en Nalatenschap van alle Magistraten, gerechten en Weeskameren, specialijk Weesmeesteren dezer Stad en andere plaatsen daar hij comparant zal komen te overlijden, desselfs goederen geleegen, off minderjarige en andere toezicht behoevende Woonagtig off zig bevindende, zouden mogen sijn.
Verzoekende hij, comparant hier van acte, welke is deeze.
Aldus gedaen en gepasseerd binnen Leijden voorsz. ter presentie van Gerard Leembruggen en Cornelis Adriaen Bodel als getuigen.

w.g. G. Leembruggen w.g. Thomas Arnoldus van Grasstek
C.A. Bodel Josué L’Ange
Not. Publ.

Uit het Weeskamer archief Register der Seclusien EEE fol. 189 en 190
Thomas Arnoldus van Grasstek

Leijden, den 5e October 1799
Compareerde voor mij, Gerard Verheik, Openbaar Notaris bij den Hove van Holland geadmitteerd, binnen de Stad Leijden residerende, en voor de nabeschreeve Getuigen; de Wel Eerwaarde Heer Thomas Arnoldus van Grasstek, rustend Predikant van Hasselt, Weduwnaar van Juffrouw Judith à Meijnsma, wonende binnen deze Stad, mij Notaris bekend.
Derselve verklaarde te revoceeren en te vernietigen zodanige acte van voogdije en Executeurschap als hij, Heer Comparant op den 15de October 1795 voor den notaris Josué L’Ange en Getuigen alhier heeft gepasseerd, en als nu op nieuw tot redderaars van zijn Boedel en Nalatenschap en tot voogden over zijne natelaatene minderjarige, uitlandige, of andere toezicht behoevende kinds kinderen en Erfgenaamen, aanstellen zijn, Comperants Broeder, den Wel Eerwaardigen Heer Willem van Grasstek, Predikant in de Gereformeerde Gemeente tot Assendelft en zijn aanbehuwden zoon, den Heer Cristiaan van der Kop, wonende binnen deezen Stad: Geevende aan dezelve zodanige Last en Macht als Redderaars en voochden naar rechten, zeeden en billijkheid toekomt, speciaal ook de macht van Assumtie en Surrogatie als meede omme vaste en andere Goederen, zonder Consent van den Rechter te verkoopen, en dat alles met uitsluiting uit sijn Boedel en Nalatenschap van alle Municipaliteiten, Gerechten en Weeskameren en specialijk die van de plaatse daar zijn Heer Comparants sterfhuis zal komen te vallen of zijne Goederen geleegen zullen zijn.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Leijden ter presentie van Pieter Martinus Kamerling en Marens Martijn Junior als Getuigen (laagerstaat), ’t welk assumeere, is getekend

w.g. P.M. Kamerling w.g. Thomas Arnoldus van Grasstek
M. Martijn Jr. Gerard Verheik
Not. Publ.

De voorgaande acte van Executeurschap en voogdije ter vergadering van Heere Weesmeesteren der Stad Leijden overgeleeverd, en aldaar geëxamineerd zijnde, zoo hebben de Heeren Willem van Grasstek en Cristiaan van der Kop verklaard de voogdije daar inne gemeld, dien conforme aan te neemen, waarop goed gevonden is ’t zelve te doen Registreeren, volgens de 10de Ceure deezer kamer.
Gedaan ter Kamer voor en bij Heeren Weesm. voorn. d. op den 28 November 1803 (onder stond) mij tegenwoordig en is geteekend.
w.g. Joh. Niechot
Subiner-Secret.


Na het overlijden van Thomas Arnoldus van Grasstek op 19 November 1803, werd door notaris Pieter van Hemeren, residerende te Leiden, tweede arrondissement vant Departement der Monden van de Maas, op 28 December 1804 ,,Den Staat en Inventaris, des nagelaten Boedels van wijle den Eerwaardigen Heer Thomas Arnoldus van Grasstek, in leven rustend Predikant van Hasselt” voltrokken en gepasseerd en volgden op 4 September 1807 ,,Rekening en verantwoording, item Staat en Begroting, mitsgaders Scheiding en verdeeling deszelven Boedels”.
Als Erfgenamen waren aangewezen zijn kleinkinderen t.w.
1. Thomas Arnoldus van Grasstek * 16 Januari 1785 (zie No. 141)
2. Maria Margaretha Elisabeth van Grasstek * 15 October 1786 (zie No. 142)
3. Lodewijk Franciscus van Grasstek * 23 September 1787 (zie No. 143)
4. Joan van Grasstek * 14 December 1788 (Zie No. 144)
5. Judith Hermanna van Grasstek * 25 November 1792 (zie No. 145)
Als voogden over de erfgenamen waren aangesteld:
1. Willem van Grasstek * 19 Februari 1736 (Zie No. 130)
2. Christiaan van der Kop * 4 Augustus 1748 (zie No. 133)
Nadat Chistiaan van der Kop op 23 Januari 1811 was overleden, bleef Willem van Grasstek als voogd alleen over. Na diens overlijden op 31 December 1813 werd tot voogd aangesteld Thomas Arnoldus van Grasstek (Zie No. 141)
De erfenis bestond uit obligaties, op Friesland, Rusland en plantages in Suriname, effecten en nationale Schuldbrieven, benevens 1490 gulden en 8 penningen aan contant; alles tesamen ter waarde van ƒ 19574.6.- of 19574 gulden 6 stuivers en 0 penningen.
Elk der erfgenamen ontving dus 1/5 X ƒ19574.6.- = ƒ3914.17.3 1/5.
Notaris van Hemeren verdeelde de waardepapieren zo gelijk mogelijk onder de erfgenamen en vulde tenslotte het resterende als suppletie met contanten aan, zodat elk der vijf porties een waarde van ƒ3914.14.17.3 1/5 vertegenwoordigde, waarna hij de gegadigden over het in bezit ontvangen van een portie liet loten. We lezen hierover in de acte:
,,Over welke Effecten, na dat dezelve in vijf Portiën zo eguaal mogelijk waren verdeeld en gebracht onder de letters A, B, C, D en E is geloot en waarvan aan de Heere Thomas Arnoldus van Grasstek zijn te beure gevallen de Effecten gebracht onder het lot B.
Zijnde de effecten onder het lot E te beure gevallen aan Maria Margaretha Elizabeth van Grasstek.
De effecten onder het lot C aan Lodewijk Franciscus van Grasstek.
De effecten onder het lot D aan Joan van Grasstek.
En de effecten onder het lot A aan Judith Hermanna van Grasstek.”

—

Behalve het hiervoren genoemde liet Thomas Arnoldus ook nog Engelse Effecten na (zie de notariële acten d.d. 14 Juli 1794 en 21 Maart 1796 van notaris Gerard Verheik: Gem. Archief Leiden, onder Inv. No. 2651-no. 245 en Inv. No. 2653-no.63), welke zoals blijkt uit de acte No. 164 d.d. 28 December 1811 van notaris Pieter van Hemeren t.b.v. Lodewijk Franciscus van Grasstek (No. 143) 2250 Londen Sterling vertegenwoordigden. Het waren geconsolideerde fondsen op Engeland.
Omgerekend was de totale waarde ƒ10754_7_8.
Elk der erfgenamen ontvind derhalve ƒ2150_17_8.

—

Zie voor de gedeeltelijke afschriften der notariële acten, de teksten der desbetreffende erfgenamen.
—
N.B.
1. Uit de Kwijtscheldingsregisters voor Schepenen 123 (5 S) fol. 415 V. en 140 (6 L) fol. 371 (Gem. Archief Amsterdam) blijkt, dat Thomas Arnoldus van Grasstek en Judith à Meijnsma, alsmede Hr. Franciscus à Meijnsma samen erfgenamen waren van hun broeder, Hermanus à Meijnsma, die vanaf 1742 als apotheker een huis bewoonde te Amsterdam in de Warmoesstraat No.699 (het laatste nummer was 116), welk pand, genaamd ,,De Gekroonde Stapel Knoopen”, Hermanus op 16 December 1749 had gekocht voor ƒ6100,=.
Na het overlijden van Hermanus à Meijnsma werd het huis geveild en verkocht op 15 Januari 1766 voor ƒ8000,= ten gunste van de erfgenamen.
Omstreeks 1900 werd dit huis mede gesloopt om plaats te maken voor de Amsterdamse Effectenbeurs.

2. Uit de Kwijtscheldingsregisters voor Schepenen 116 (5 L) fol. 7V. en 156 (7 C) fol. 492V. (Gem. Archief Amsterdam) blijkt, dat Suzanna Agneta Thesing, weduwe van Hr. Franciscus à Meijnsma alsmede Thomas Arnoldus van Grasstek en Judith à Meijnsma samen erfgenamen waren van hun moeder, Johanna Angelkot, weduwe van François à Meijnsma, welke Johanna op 22 Maart 1742 een huis, genaamd ,, De Twee Vergulde Bellen”, en erf had gekocht te Amsterdam in de Warmoesstraat No.694 (het laatste nummer was 126) voor ƒ12700,=.
Na het overlijden van Johanna Angelkot werd het huis en erf geveild op 22 April 1782 en verkocht op 3 Juli 1782 voor ƒ9110,= ten gunste van de erfgenamen.
Omstreeks 1900 werd ook dit huis gesloopt om plaats te maken voor de Amsterdamse Effectenbeurs.Afschrift van aankondiging in dagblad

Heden morgen wierd mijne waarde Huisvrouw
Judith à Meijnsma, in den ouderdom van bijna 76 jaaren, mij door de dood ontrukt; een verlies, ’t welk mij in mijne hoogklimmende jaaren allergevoeligst treft; niet twijfelende aan de deelneeming mijner Vrienden en Bekenden in mijne treurige omstandigheden, worden dezelve verzogt, mij van brieven van Rouwbeklag te verschoonen.

Leijden, Thomas Arnoldus van Grasstek,
Den 13 October 1795 rustend Leeraar van Hasselt.Onze Behuwd – Vader, den Wel – Eerwaarden Heer Thomas Arnoldus van Grasstek, rustend Leeraar in de Hervormde Gemeente te Hasselt, stierf in den hoogen ouderdom van 81 jaaren en ruim 4 maanden, hedenavond te half 10 uuren, na eene langdurige Verzwakking, zagt en zoo wij vertrouwen zalig in den Heere; strekkende dit tot kennisgeving aan Naastbestaanden en Vrienden, verzoekende van Condoleantie – Brieven verschoond te blijven.

Leijden, Christiaan van der Kop
Den 19 November 1803 Maria Johanna van der Kop,
geb. van Akerlaken.