Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Abraham Bernardus van Grasstek

Abraham Bernardus van Grasstek is geboren 08-08-1726 te Leiden, zoon van Lodewijck Thomasz van Grassteck en Gesina Frantzen. Hij is gedoopt 10-08-1726 te Leiden, in de Hooglandse Kerk. Abraham Bernardus is overleden <1795 te Suriname , < 69 jaar oud.

Abraham Bernardus trouwde 07-03-1762 met Jacoba van Zon (Son).

Kinderen

- ♂ Jan Lodewijk van Grasstek 76 jaar oud
- ♂ Samuel Johannes van Grasstek jaar oud
- ♂ Abraham van Grasstek jaar oud
Afbeeldingen

Notities bij Abraham Bernardus van Grasstek

Overleed na 1760 en voor 1795 te Suriname
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Afschrift van het stamboomfragmentje, zoals dit werd neergeschreven door….
Het origineel is in het bezit van Lodewijk van Grasstek, zie No. 246.

,,Abraham Bernardus van Grasstek, geboren Vrijdag morgen 3 uur, 8 Aug. 1726. Sondags namiddags in de Hooglandsche Kerk, 10 Aug. gedoopt door Adrianus van Bosheiden.
De getuygen waren Abraham Puddevein, oom van vaderszijde, aangetrouwt en Proff. Jannis Bernardus Grimmelius, oom van moederszijde, aangetrouwt, Predt. en Hofprediker te Burg Steinfort en Maria van Munster, de Moey van moederszijde. – is overleden te Suriname.”

In verband met het peetschap:
Uit het Kerkelijke Huwelijks proklamatieboek E E 146
Leijden: Aengeteijkent, 2 May 1709
Abraham Peudevijn, Marktschipper van dese Stad op ’s Gravenhage, Jongman van Leijden, woont op de Rijn over ’t Gasthuys, verges. met Abraham Peudevijn, sijn vader, woont op de Papegraft met
Maria van Munster, jongedr. Van Aernhem, woont op de Pieterskerkgraft, verges. met Geertge van Munster, haar suster, woont op ’t Hogelantsche Kerkhof.
___________

Maria van Munster vertrok op 11 December 1734 van Leiden naar Amsterdam.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬___________

Volgens het attestatieboek P.K. (Archief Leiden) vertrok Abraham Bernardus van Grasstek op 2 April 1747 van Leiden naar Amsterdam.


Uit het Boek van Attestatiën van Buyten ingekomen (Kerk. archief Amsterdam)
Amsterdam, 29 Juny 1747
Abraham Bernhardus van Grasstek, op de Leijdsestraat van Leyden.

Uit het Ondertrouw register 606 folio 24
Amsterdam, den 19 Februarij 1762, Compareerden als vooren, Abraham Barnardus van Grasstek, van Leijden, gereformeerd, oud 35 jaren, op de Kolk sijn moeder, Gesina Fransen, aan den Oudendeijk.

Jacoba van Son, van Amsterdam, gereformeerd, laast Wed.e van Hendrik Johan van Loenen, in leven apotheker, eerder Wed.e van Jan van Thuijl.
w.g. A.B. van Grasstek
Jacoba van Son

Kanttekening: hij, moeders consent goed ingebr., acte verleent den 7 Maart 1762 om ten OudenDeijk te trouwen.
En Weeskamer voldaan 12 February 1762.Uit het Trouwboek van Oudendijk No. 484 A
1762 den 7. Maart is alhier getrouwt
Abram Bernardus van Grasstek, J.H. met
Johanna van Zon, Wed.e , beijde wonende tot Amsterdam

Kanttekening: Een betoog van Amsterdam

Men trouwde te Oudendijk bij Hoorn, omdat aldaar Willem van Grasstek (zie No. 130), broer van de bruidegom, predikant der Ned. Herv. Gemeente was en deze op 7 Maart 1762 het huwelijk inzegende.

Abraham Bernardus van Grasstek werd op 7 September 1762 poorter van de Stad Amsterdam. Hierdoor verwierf hij het recht om bij het apothekersgilde te worden ingeschreven en wel na het afleggen van een examen. Eenmaal lid van het gilde kon hij zelfstandig als apotheker werkzaam zijn.

,,Poorter – Eed”

Dat sweert gij, dat gij een goed en getouw Poorter deser Stede, den Burgermeesteren en Regeerders in der tijd onderdanig wesen sult, in Waken, Byten en andere Beschermenissen en lasten deser Stede u goedwillig hebben sult, dese goede Stede voor ’t quaad, dat gij zult vernemen, waarschouwen, en tot alle welvaart, met raad en daad, naar allen uwen vermogen, vorderen en helpen sult, en voorts alles sult doen en laten, dat een goed Poorter schuldig is te doen en te laten.
Soo waarlijk moet u God almachtig helpen.
Abraham Bernardus van Grasstek,
Van Leijden, apotheker,
heeft de bovenstaande Eed gedaan, als getrouwt hebbende Jacoba van Son, Laatst Wed. van Hendrik Johan van Loenen, in leven apotheker,
en Poorter deser Stede, Actum in Amsterdam
den 7 Sept. 1762
w.g. Joan Thierry

Abraham Bernardus van Grasstek werd apotheker na geëxamineerd te zijn in de navolgende preparaten.


Uit het Apothecars Proefboeck (Gem. Archief Amsterdam)
Namen
Van de Apothekecars, die
hun het examen, soo voor Hr. Als Hr. Kneghts
hebben onderworpen
Ende Lijsten
van de Proefstücken hun gegeven
Anno 1760 Abraham Bernardus van Grasstek, als meesterkneght
Elect: Diacasthanium Thanium
Syrup: fl. Stachados
Emplas: De Chadona
Chymicale
Aroph Paracelsi
Anno 1763, Abraham Bernardus van Grasstek, als meesterkneght.
Pillula Majern (Pillulae Majernae – een stel pillen)
Unguent Arthanita (Unguentum Arthanita – een zalf)
Chymicalia
Turpecthum Minerale (een chemisch preparaat)
Civis 7 September 1762
____________________

Civis = poorter of burger.
De examinandi moesten hun bewijs van poorterschap overleggen. Hiervan werd dan aantekening gemaakt in het Apothecars Proefboeck en wel door vermelding van ,, Civis” met de datum, waarop men poorter was geworden.

Abraham Bernardus van Grasstek vertrok naar Suriname, maar wanneer dit geschiedde, heb ik niet kunnen achterhalen. Zowel het Alg. Rijksarchief te ’s Gravenhage als het Landsarchief te Paramaribo hebben mij geen nadere inlichtingen kunnen verstrekken.
Ook in het ,, Boek van afgegevene Attestatiën van vertrek na Buyten” (Kerkelijk Archief te Amsterdam) staat tussen de jaren 1767 en 1786 niets vermeld, dat Abraham Bernardus een attestatie heeft aangevraagd voor Suriname of elders.
Volgens een oud document echter is hij te Suriname overleden. Er werd geen datum vermeld.

Jacoba van Son was voordat zij met Abraham Bernardus van Grasstek in het huwelijk trad, reeds tweemaal getrouwd geweest.

Haar eerste huwelijk:
Uit het Kerkelijk register No. 592 fol. 248 (Gem. Archief Amsterdam)
Den 25 April 1749 Compareerden als vooren:
Jan van Tuyl, van Amsterdam, oud 22 jaar, op ten Agterburgwal, ouders doot, geads. Met zijn moetie, Neeltie Roverstijn en
Jacoba van Son, van Amsterdam, oud 19 jaar, op de Prinsegraft met haar vader, Michiel van Son.
w.g. Jan van Tuyl
Jacoba van Son

Kanttekening: Acte verleend den 11 Mey 1749 om aan den Uythoorn te trouwen.

Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.


Haar tweede huwelijk:
Uit het kerkelijk register No. 597 fol. 291 (Gem. Archief Amsterdam)
Den 29 Maart 1754 Compareerden als vooren:
Hendrik Johan van Loenen, van Utrecht, oud 30 jaar, op de Kolk, met sijn vader, Jan van Loenen, te Yselsteijn,
En
Jacoba van Son, van Amsterdam, Wed.e Jan van Thuyl, in de Noorderkerkstraat.
w.g. Hendrik Johan van Loenen
Jacoba van Son

Kanttekening: hij, vaders consent goed ingebragt,
Sij, mans doot goet ingebragt.
Hendrik Johan van Loenen overleed te Amsterdam, 15 November 1759.

Uit dit huwelijk werden geboren:
• Jan Hendrik van Loenen, gedoopt 19 Febr. 1755 Nieuwe Kerk
• Constantinus van Loenen, gedoopt 10 Nov. 1756 Noorderkerk
• Michaël Jacob van Loenen, gedoopt 21 Febr. 1759 Noorderkerk


Uit het register Anno 1795 ,, Onvermoogende Leijken” fol. 58
Maart 21ste Hendr. Alix v. Jacoba van Son 65 jaar

(M.a.v. op 21 Maart 1795 kwam Hendr. Alix het overlijden van Jacoba van Son melden en tevens, dat zij onvermogend was en dus kosteloos begraven moest worden).


Uit het overlijdens/begraaf register No. 1246 (Leidsche Kerkhof) fol. 27V. (Gem. Archief A’dam)

Den 24 Maart 1795, Jacoba van Zon,
Wed.e Abraham Bernardus van Grasstek, in het Besteedelingshuijs bij de Weesperstraat.
’s Morgens 6 uur. M.K. (Mondige Kinderen)
_____________________

Het betreft hier het Bestedelingenhuis der Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam, destijds gevestigd op de Nieuwe Herengracht bij de Weesperstraat. De eerste steen voor dit tehuis werd gelegd op 9 December 1789 door Jan van Mekeren, de echtgenoot van Johanna van Mekeren, geboren Bontekoning, die de schenkster was van het geld, dat voor de bouw van dit huis nodig was.
Het huis kwam op 1 Februari 1791 gereed, doch doordat de inrichting nog een jaar in beslag nam, konden de eerste zes verpleegden pas op 4 Februari 1792 hier hun intrek nemen. Wij mogen dus concluderen, dat Jacoba van Son haar levensavond in een nieuw en voor die tijd modern ingericht tehuis heeft doorgebracht.

N.B. Jan Hendrik van Loenen – 19-2-1755 staat ook vermeld in het ,, Apothecars – Proefboeck”. Volgens dit boek was hij poorter geworden op 18-12-1782.


Uit het Ondertrouwregister 627 fol. 510 (Gem. Archief Amsterdam)
Den 4 April 1783 Compareerden als vooren:
Jan Hendrik van Loenen, van Amsterdam, gereformeerd, oud 28 jaar, op de Stroomarkt, geadsist. met zijn moeder Jacoba van Son
En
Anna Margaretha Boolen, van Amsterdam, gereformeerd, oud 33 jaar, op de Voorburgwal, geadsist. met haar vader, Marten Boolen.
___________________

Deze Anna Margaretha Boolen zal straks als getuige optreden bij het dopen van kinderen van Jan Lodewijk van Grasstek (Zie No. 135).