Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Willem van Grasstek

Willem van Grasstek is geboren 19-02-1736 te Leiden, zoon van Lodewijck Thomasz van Grassteck en Gesina Frantzen. Hij is gedoopt 21-02-1736 te Leiden, in de Hooglandse Kerk. Willem is overleden 31-12-1813 te Leiden , 77 jaar oud. Hij is begraven 05-01-1814 te Leiden, in het familiegraf in de Pieterskerk.

Willem trouwde 21-12-1779 met Geertruijd Schellinger.

Kinderen

- ♀ Gesina van Grasstek 0 jaar oud
- ♀ Geertruijd van Grasstek 0 jaar oud
- ♀ Geertruijd Gesina van Grasstek 52 jaar oud
Afbeeldingen

Notities bij Willem van Grasstek

130 / V C
Willem van Grasstek * 19 Februari 1736

Afschrift van het stamboomfragmentje, zoals dit werd neergeschreven door….
Het origineel is in het bezit van Lodewijk van Grasstek (zie No. 246).

,, Willem van Grasstek, gebooren 19 Febr. 1736, Sondag morgen 8 uur, Dinsdag 21 dito smorgens in de Hooglandsche Kerk gedoopt door A. van Bosheiden, naar de predikdienst door Jan van den Honert Taco Hajosz. proff.
De getuygen waren Willem Scheerkes, notaris en Hubertha van Munster, neev en nigt.”

Willem werd te Leiden aan de Universiteit voor Theologie ingeschreven op 20 Maart 1752. Hij vertrok volgens attestatie (boek 5) P.K. als Theologisch Student naar Utrecht op 17 April 1757. Hij keerde als Candidaat Theoloog aan de Universiteit te Leiden terug op 15Augustus 1759. (Op 14 Aug. 1759 was hij proponent bij de Cl. Utrecht geworden).
Op 31 Augustus 1760 werd hij proponent te Ouden Deijk. Hij vertrok als predikant van Ouden Deijk naar Assendelft op 28 April 1771. In 1804 nam hij emeritaat en liet zich nogmaals, nu op 24 Augustus 1805 te Leiden aan de Universiteit als V.D.H. (Verbi Divini Minister = Bedienaar des Goddelijken Woords) inschrijven.
(Zijn inschrijving geschiedde als ,, van Grastek”)
Te Leiden woonde Ds. Willem van Grasstek aan de Hooigracht 41 (Wijk 7, No. 760), zoals blijkt uit een notariële acte d.d. 28 December 1811 van notaris P. van Hemeren. Na zijn overlijden op 31 December 1813 bleef zijn echtgenote alleen in het huis achter. Hun dochter, Geertruyde Gesina, die in 1807 met haar achterneef, Thomas Arnoldus van Grasstek (zie No. 141) was getrouwd, woonde wel in waar op de Hooigracht maar op Wijk 7, No. 765, zoals blijkt uit een notariële acte d.d. 8 April 1814 van notaris P. van Hemeren. Echter in een acte d.d. 21 Januari 1815 van dezelfde notaris is te lezen dat het gezin van Thomas Arnoldus toen op het adres Hooigracht 41 d.i. Wijk 7, No. 760 woonachtig was.

Uit het Trouwboek van Hoorn, Acte No. 288
Den Wel Eerw.Heer Ds. Willem van Grasstek, predikant te Assendelft en Mejuffrouw Geertruyd Schellinger, wonende alhier. Hoorn, den 2e December 1779.

Kanttekening: Attestatie gegeven, 19 December 1779.

Uit het Trouwregister van Assendelft
Den 21 December 1779 zijn getrouwd
De Wel Eerwaarde Heer Willem van Grasstek, j.m., predikant te Assendelft met
Mejuffrouw Geertruyd Schellinger, weduwe van Dr. Sijbrand
Schaagen tot Hoorn.

Uit het Burgerl. Stand archief van Assendelft no.45
November 26 – 1779
Zijn in wettige ondertrouw opgenomen en den 21 December alhier getrouwt Den Wel Eerwaarden Heer Willem van Grasstek, Predikant te Assendelft met
Mejufrouw Geertruyd Schellinger, Wed.e van Doct r. Sijbrand Schaagen tot Hoorn.

In de Ned. Herv. Kerk te Oudendijk (bij Hoorn) hangt een houten bord (z.g. Naamlijst der Predikanten), hetwelk vermeldt:

Naamlijst
Der Predikanten die sedert ’t Jaar 1663, nadat Oudendijk van de Beets gescheijden is, alhier zijn beroepen, gestorven of vertrokken.
No. 5 Wilm van Grasstek, Beroepen in ’t Jaar 1760, vertrokken
1771 na. Assendelft.

Onder het bord staat: ,,Die Godes woord aanhoord en daar niet na en leeft, is als ’t besayde land, dat geene vrugten geeft”

Geertruyd Schellinger trouwde op 16 Juni 1765 met Dr. Sijbrandt Schagen Andreasz. Dr. Sijbrandt Schagen overleed op 18 Januari 1773.
Op een houten wapenbord, hetgeen zich te Hoorn in het Westfries Museum bevindt, komt het wapen van Dr. Sijbrandt Schagen Andreasz. ook voor. Het bord draagt het jaartal 1767.


Opgave van het Rijksarchief te Haarlem
Om in Assendelft te kunnen trouwen, betaalde men zowel in Hoorn als in Assendelft ƒ 30.=.

Te Assendelft stond Ds. Willem van Grasstek in de zo geheten ,, St. Odulfuskerk”. In het jaar 1582 was deze kerk in handen van de Hervormden overgegaan. De kerk werd gesloopt in het jaar 1852. Men had de toren nog laten staan, doch enkele jaren later werd ook deze afgebroken.
Daar de kunstschilder, Pieter Saenredam, zowel het exterieur als het interieur van deze kerk op doek bracht, weten wij thans, hoe deze St. Odulfuskerk eruit zag.
De schilderijen, waarvan fotoreproducties zich bij de bijlagen bevinden, zijn in het Rijksmuseum ondergebracht.


Afschrift van aankondiging in dagblad

Heden overleed alhier mijn tedergeliefde Echtgenoot, de Wel – Eerwaardige zeer geleerde Heer Willem van Grasstek, in leven rustend Predikant te Assendelft.
Hij bereikte den ouderdom van ruim 77 Jaaren, van welke ik 34, met hem in den genoeglijksten Echt mogt doorbrengen. Met mijne eenige Dochter eb Aanbehuwden Zoon, beween ik het smertelijk verlies van dien waardigen Man en Vader, terwijl ik waggelende aan den rand des Grafs, zijn tegenwoordig geluk welhaast met hem hope te deelen.
Ik houde mij overtuigd, dat alle die zijn Godvruchtig en edel karakter kenden, in mijne droefheid zullen deelen en zijne gedachtenis bij hen in zegening zal blijven.
Leijden, Geertruyd Schellinger
Den 31 December 1813 Wed.e Ds. Wm. van Grasstek

Heden overleed alhier in den ouderdom van 78 Jaaren en 10 maanden, Mejufrouw Geertruid Schellinger, Weduwe van den Wel Eerwaarden Heere Willem van Grasstek.
Leijden, den 8 January 1821.

Uit Begraafboek (Gem. Archief Leiden)

Den 10 Januari 1821 is aangegeven het overlijden op 8 Januari 1821 van Geertruyd Schellinger, Wed.e van Willem van Grasstek, oud 78 jaar (27 feb. 1742), Hooigracht. Acte G. 44. Begraven 12 Januari 1821 P.K. (Pieterskerk(hof))

Boven de deur der Ned. Herv. Kerk te Oudendijk is een gevelsteen aangebracht, waarop te lezen staat:,, Als men scrift 1648 ende den 2 Juny heb ick geleijt den ersten sten Corneli Dircksen Sloutkoper tot Scermerhorren 1649”.
Op de preekstoel evenwel staat het jaartal 1638 vermeld, terwijl op de baldakijn Ao. 1656 staat.