Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Franciscus van Grasstek

Franciscus van Grasstek is geboren 26-02-1757 te Otterlo, zoon van Thomas Arnoldus van Grasstek en Judith -à Meijnsma. Hij is gedoopt 06-03-1757 te Otterlo, in de N.H. Kerk. Franciscus is overleden 31-01-1795 te Bodegraven , 37 jaar oud. Hij is begraven 06-02-1795 te Bodegraven.

Franciscus trouwde 10-06-1783 met Maria Johanna Akerlaken.

Kinderen

- ♂ Thomas Arnoldus van Grasstek 43 jaar oud
- ♀ Maria Margaretha Elisabeth van Grasstek 41 jaar oud
- ♂ Lodewijk Franciscus van Grasstek < 71 jaar oud
- ♂ Joan van Grasstek 50 jaar oud
- ♀ Judith Hermanna van Grasstek 28 jaar oud
Afbeeldingen

Notities bij Franciscus van Grasstek

Werd op 15 Augustus 1778 aan de Universiteit te Leiden ingeschreven voor Theologie. Deze inschrijving geschiedde gelijktijdig met die van zijn jongere broer, Hermannus (zie No 134) en met die van zijn vader, Thomas Arnoldus van Grasstek (zie No 124). Deze laatste liet zich voor de tweede keer inschrijven.
Volgens attestatie boek 5 P.K. (Archief te Leiden) vertrok Fanciscus uit Leiden op 17 Februari 1782 als Theol. Stud. Voor Ex. pracpar. Werd proponent bij de Cl. Leijden en Neder-Rhijnland op 6 Mei 1782.
Op 17 November 1782 werd hij beroepen tot predikant te Warmenhuizen, alwaar hij op 18 Mei 1783 door zijn oom, Ds. Willem van Grasstek (zie No 130) werd bevestigd.
Op 17 Februari 1790 werd hij beroepen te Bodegraven.

Uit het Doopregister van Otterlo No 602 (Rijksarchief Arnhem)
1757 – Maart 6 , Fransicus
zoon van Thomas Arnoldus van Grasstek
en Judith à Meijnsma.
Getuige waaren Franciscus à Meijnsma en desselvs
huysvrouw Susanna Agnetha Thesingh te Amsterdam

Uit het Ondertrouwregister No 640 C
Warmenhuizen 1783. Den 22 Mei gaff Ds. Franciscus van Grasstek, predikant alhier, sig aan te sullen trouwen met Mejuffrouw Maria Johanna van Akerlaken,
jongedogter te Hoorn, als gehoorende in de Eerste Classis, dus voor de Bruydegom ƒ 30,-.

Uit het Ondertrouwregister No 288 (Rijksarchief Haarlem)
Hoorn, 22 Mey 1783 Franciscus van Grasstek,
Predikant te Warmenhuysen en
Maria Johanna van Akerlaken te Hoorn
Kanttekening = Attestatie gegeven 8 Juny 1783

Op 23 Mey 1783 werd deze ondertrouw te Leiden aangegeven.

Het Gebuurteboek ,,Couwenhoven" / 1762 (Gem. Archief Leiden) vermeldt:
In buurt Nr 8
Eygenaar: Mejuff. de Wed. Grasstek; ook bewoonster
Alsmede 5 kinderen (3 zonen, 2 dochters) en 1 meijd.
Datum van inkomst: 5 October 1795
Het Gebuurteboek No. 80 S.A. (Secretariaat Archief) 1575 – 1851 (Gem. Archief Leiden) vemeldt:
Pand: Oudevest No 8
Eigenaar: Wed. van Grasstek
Bewoonders: Wed. van Grasstek en Christiaan van de Kop en Huysvrouw
4 kinderen en 1 dienstbode
Datum van inkomst: 1795
Uit buurt: 2 December 1799

In de Indische Navorscher, orgaan van de Genealogisch Heraldischen Kring te Batavia, jaargang III, 1937, pag. 100 staat vermeld door Hr. J. Belonje:
,,Ds. Fredericus van Grasstek tr. (maakte minutueel testament te Alkmaar voor den notaris Hr. Hadriaan van Daverveldt aldaar, 26 Maart 1784)
Maria Johanna van Akerlaken, geb. 1761, 7e kind van Joan van Akerlaken te Hoorn en diens vrouw Maria Margaretha Elisabeth van Akerlaken.
_______________________

Uit de Notulen van de Herv Gemeente te Bodegraven blijkt, dat Ds. Franciscus van Grasstek uit een drietal, bestaande uit Ds. Petrus Pikke van Giessendam – Nederhardinxveld, Ds. J. Stolk van Velp en Ds. F. van Grasstek van Warmenhuisen, met meerderheid van stemmen op 17 Februari 1790 werd beroepen.
Zijn bevestiging geschiedde door Ds. A. Kist van Woerden met de tekst Jer. 3 : 15
,,en ik zal u herders geven met mijn hart, die u weiden zullen met wetenschap en
verstand."
Op den 25 April 1790 deed Franciscus zijn intrede met de tekst uit de Hand. 11 : 20 en 21
,,en er waren sommigen onder hen, mannen van Cyprus en Cyrene; die kwamen te
Antiochië en spraken ook tot de Grieken en predikten het evangelie van den Heer
Jezus.
En de hand des Heeren was met hen, en met groot getal werd geloovig en bekeerde
zich tot den Heer."

Aangenomen moet worden, dat Franciscus langdurig ziek is geweest, daar de laatste notulen van zijn hand, gedateerd zijn op 30 April 1793,

Afschrift van kennisgeving in dagblad
Heden avond overleed alhier aan de Kinderziekte, in den ouderdom van 37 jaaren en 11 maanden, mijn tedergeliefde Echtgenoot, den Wel. Eerw. Heer Franciscus van Grasstek, Bedienaar des Goddelijken Woords en deeze Gemeente; treurige slag voor mij en mijn vijf tedere kindertjes, waarvan ik bij deezen aan alle mijne Bloedverwanten en Vrienden kennis geeve; van hunne deelneming overtuigd zijnde, verwagte ik geen brieven van Rouwbeklag.
Bodegraven, Maria Johanna van Akerlaken, Den 31 January 1795 Wed. Fr. van Grasstek

Uit het Grafboek No 9 der Ned. Herv. Kerk te Bodegraven (Alg. Rijksarchief)
Den 6de Febr. 1795
De Wel. Eerw. Heer Franciscus van Grasstek, bedienaar des Goddelijken Woords alhier, in het het Choor No 50, tweediep, des avonds om 8 uuren bijgezet, werd door den Kerkeraad gedragen zonder eenig gevolg, ten werderzijden van het lijk een fakkeldrager, het beste kleed, niet geluid, ter Secretarie bekend en mij vertoond.
bet.d._de Classe 30 Guld.s

Extract uit het notarieël archief No 157 fol. 345 en 346 (Gem. Archief Leiden)
Op 2 December 1812 maakte Maria Johanna van Akerlaken, wed. van Christiaan van der Kop, Rentenierster, wonende op de Hogewoerd Wijk 3 Nr. 392, haar testament voor notaris Pieter van Hemeren, keizerlijk notaris te Leiden.
1e Zij besprak bij vooruitmaking aan haar drie dochters t.w.:
Maria Margaretha Elizabeth van Grasstek
Judith Hermanna van Grasstek en Jacoba Elizabeth Wilhelmina van der Kop, te samen en bij overlijden van één of meer
van hun, aan de laatst overgeblevene, al haar klederen
2e Eveneens bij vooruitmaking aan haar dochter, Jacoba Elizabeth Wilhelmina van der
Kop, haar bijbeltje, gebonden in rood fluweel met gouden sloten, waar op stond:
,,J.W. Spelt"
3e Eveneens bij vooruitmaking aan haar dochter Jacoba Elizabeth Wilhelmina van der
Kop, alle in huis aanwezige penningen (gelden) op het moment van overlijden van erflaatster. Dit ter voldoening van eventuele nog te betalen schulden
4e voor het overige benoemde zij tot haar algemene erfgenamen haar zes kinderen, met namen:
Thomas Arnoldus van Grasstek
Maria Margaretha Elizabeth van Grasstek
Lodewijk Franciscus van Grasstek
Joan van Grasstek
Judith Hermanna van Grasstek
Jacoba Elizabeth Wilhelmina van der Kop,
,,tezamen, en bij vooroverlijden van een of meer van hun desselver wettige descendent of descendenten bij opvolging, en dat en al ´t geen er boven ´t voorschreve gepraclegateerde met den doot zal komen te ontruimen en natelaten."