Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Hermannus van Grasstek

Hermannus van Grasstek is geboren 1759 te Otterlo, zoon van Thomas Arnoldus van Grasstek en Judith -à Meijnsma. Hij is gedoopt 29-09-1759 te Otterlo, in de N.H. Kerk. Hermannus is overleden 04-02-1788 te "t Woudt bij Delft , 29 jaar oud. Hij is begraven 09-02-1788 te "t Woudt bij Delft, in de Ned. Herv. Kerk.

Afbeeldingen

Notities bij Hermannus van Grasstek

Werd op 15 Augustus 1778 te Leiden aan de Universiteit voor Theologie ingeschreven (zie ook No 133).
Volgens attestatie boek 5 P.K. vertrok hij op 27 juni 1784 uit Leiden weg als Theologisch student voor het Ex. pracpar.
Classis Leijden en N. Rhijnland, waarbij hij op 2 augustus 1784 proponent werd. Hij werd de 28e augustus 1785 beroepen tot predikant der Ned. Herv. Gemeente te ’t Woudt (bij Delft), waarna op 4 December 1785 de bevestiging volgde. Na een langdurig ziektebed stierf hij op 28-jarige leeftijd.

Uit het doopregister No 602 (Rijksarchief Arnhem)
Otterlo, 1759 September 29, Hermannus, zoon van
Thomas Arnoldus van Grasstek en Judith à Meijnsma.
Als getuyge waaren: Catharina ten Naarde, Wed.e Hermannus
Angerhot nevens haar zoon Hermannus Angerhot

Aan het archief van de Ned. Herv. Kerk te ’t Woudt, hetwelk zich thans te Den Hoorn bevindt, kon het navolgende worden ontleend:

Uit de Kerkeraadshandelingen 1780-1902 van ’t Woudt (fol. 25)
Kerkeraadsvergadering gehouden den 17 Augustus 1785
Praeses: Ds. D. Lindeman
Scriba: Ds. Van Seijst
Art. 1
Naa aanroeping van des Heeren naam
Art. 2.
Is men getreden tot het maken van een Drietal proponenten, waarop gebracht zijn
Art. 3
Hermannus van Grasstek
Cornelis van de Velde
……….. van den Brink
Art. 4
Is goedgevonden de drie genoemde Heeren aan te schrijven, ten einde op den 28 Dezer maand over te komen om andermaal hunne gaven te laaten horen en vervolgens des Avonds van dien dag eene beroeping uyt te brengen.
Art. 5
Hierop is deze vergadering met dankzegging tot God gescheijden.

Extra Ordinaire Kerkenraad gehouden den 28 Augustus 1785
Praeses: Ds. Van Seijst
Scriba: Ds. De Stoppelaar
Art. 1
Nadat de vergadering door Ds. Praeses met gepaste gebede geopent was
Art. 2
Is uijt het vorig Drietal met eene grote meerderheid van stemmen beroepen Ds. Hermannus van Grasstek, Proponent te Leijden, zijnde de beroepingsbriev door alle de leeden des Kerkenraads en mansledematen der gemeente ondertekent
Art. 3
De vergadering is door Ds. Praeses met dankzegging besloten.
Aldus gedaan in onse Kerkenraadsvergadering op data als boven
In presentie van ons en de ondertekenenden
als consulenten G.J. v. d. Kooy
G. J. van Seijst Dirk van der Eijk
Pred. Te Delft Ary Dijkshoorn
J. de Stoppelaar Pieter Dijkshoorn
Pred. Te Schipluiden Cornelis Grisnigt
J.G. v. d. Kooy


Verhaal van Kerkelijke zaken alhier op ’t Woudt voorgevallen gedurende den dienst van Ds. Hermannus van Grasstek, alhier tot Predicant beroepen (folio 26)

De briev van beroeping opgemaakt na eene voorafgaande nominatie van drie proponenten door de leeden van de Kerkenraad en uytgekomen op de persoon van Hermannus van Grasstek, proponent te Leijden, den 28 Augustus 1785 was van deze inhoud:

Also door het overlijden van Ds. Aegedius Dermont de Kerkendienst in de gemeente van ’t Woudt is komen te vaceeren, de welke door een ander bekwaam Leeraar dient vervult te worden en alvorens de Ouderlingen en Diaconen, de Oud- Ouderlingen en Oud- Diaconen volgens de resolutie der Eerwaarde Classis van Delft en Delftland ten overstaan van twee consulenten van de Eerwaarede Classis gecomitteerd, eene nominatie van drie personen gemaakt hadden en deze drie personen genoegzame preuven van hunne bekwaamheid voor de gemeente op ’t Woudt gegeven hadden, zo is het dat wij Manspersonen, zijnde ledematen der Gemeente op ’t Woudt na aanroeping van des Heeren Naam, door Keurstemmen uyt de gemelde nominatie beroepen hebben, gelijk wij beroepen hebben met deesen, den Wel. Eerw. Godzaligen Ds. Hermannus van Grasstek, Prop. te Leijden, om de gemeente op ’t Woudt het Woord Gods suyver te prediken, de H. Sacramenten te bedienen naar de instelling van Christus, door Catechisatiën de jonge jeugd en kinderen in de fundamenten der Christelijken leer te onderwijzen en voorts alles publiek en particulier te doen, dat een vroom Dienaar van J.C. naar den regel van Gods H. Woord en conformiteit van de orde der Kerke in dese Provincie toestaat: versoeken derhalve aan de eene zijde Ds. Hermannus van Grasstek voorn. dese christelijke beroeping in den Naam des Heeren te willen aanvaarden, en aan de andere zijde de Eerwaarde Classis van Delft en Delfland dese onse gedane beroepinge voorschreven zoo veel haar aangaat te approberen en alles toe te brengen dat Ds. Hermannus van Grasstek niet den eersten in de kerkendienst op ’t Woudt moge bevestigt worden, beloven ook van onsent weegen hem in de liefde te ontvangen, zijn dienst en arbeijd onder ons te respecteeren. gelijk sulks vrome Christenen toestaat.

Actum in ’t Woudt, den 28 Augustus 1785

Was getekent met de voogende naamen, zoals de Mansledematen in de beroeping gesteunt hebben.
Ary Dijkshoorn
Pieter Dijkshoorn
Cornelis Grisnigt
J.G. van der Kooy
G.J. van der Kooy
Dirk van der Eijk
(en nog 17 anderen)
Ten overstaan van de Eerw. Consulenten van de Eerw. Classis van Delft en Delfland
G.J. van Seijst, pred. te Delft
J. de Stoppelaar, pred. te Schipluiden.

De Eerw. Classis van Delft en Delfland deese beroepinge gezien en overwogen hebbende, ondertekent bij alle de Ledematen van het Woud, heeft deselve geapprobeert, gelijk zij deselve approbeert, mits desen wenschende de kerk en den beroepene persoon den reijken Zeegen des Allerhoogsten.
Actum in onse Classis – vergadering gehouden te Delft, den 5 September 1785
Wilhelmus Greve, Praeses
C. van Rossum, Cl. Scriba

Verder volgen de verslagen van kerkeraadsvergaderingen e.d. tot en met 1 Juli 1787.
Daar men einde 1787 reeds naar een nieuwe predikant uitzag, valt af te leiden, dat Hermannus reeds geruime tijd ziek was en er op beterschap geen hoop meer was.

Uit de Memorie van de graven 1725 – 1807 van ’t Woudt
Den 9 Februari 1788,
Is begraven den Wel Eerwaarden Heere
Hermannus van Grasstek,
(overleden den 4. Febr. aan de kinderziekte)
In een kerckgrav op ’t choor –
het 2. Pl.(ein) - No. 6 – 2 diep; ƒ 7, -
het beste Kleed allen gebr.(uikt) ƒ 2,50
Eén uur geluyd ƒ 1,50
___________________
ƒ 11, -
=================