Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Thomas Arnoldus van Grasstek

Thomas Arnoldus van Grasstek is geboren 12-01-1785 te Warmenhuizen, zoon van Franciscus van Grasstek en Maria Johanna Akerlaken. Hij is gedoopt 16-01-1785 te Warmenhuizen, in de N. Herv. kerk. Thomas Arnoldus is overleden 28-11-1828 te Paramaribo, Suriname , 43 jaar oud. Hij is begraven 1828 te Paramaribo, op het Nieuwe Kerkhof.

Thomas Arnoldus trouwde 28-06-1807 met Geertruijd Gesina van Grasstek.

Kinderen

- ♂ Franciscus Marinus Johannes van Grasstek 29 jaar oud
- ♀ Wilhelmina Geertruida van Grasstek 55 jaar oud
- ♀ Maria Johanna van Grasstek 27 jaar oud
- ♂ Thomas Arnold Willem van Grasstek 21 jaar oud
- ♂ Thomas Arnoldus Johan van Grasstek 0 jaar oud




Afbeeldingen

Notities bij Thomas Arnoldus van Grasstek

Getrouwd met Geertruida Gesina van Grasstek
Den 11 Juni 1807 te Leiden op het Raadhuis aangetekend
Den 28 Juni 1807 te Leiden voor de Schepenen op het Raadhuis
met Geertruida Gezina van Grasstek (nr. 140) (zijn nicht)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Werd op 16 September 1803 aan de Universiteit te leiden ingeschreven voor ,,Letteren”. Deze inschrijving geschiedde onder de naam ,,van Grastek”. Reeds op 15 Mei 1805 werd hij geadmitteerd (toegelaten), als notaris voor Leiden en Leidersdorp. De beëdiging vond op 17 mei 1805 te Leiden plaats. Op 13 mei 1806 werd hij nogmaals aan de Leidse Universiteit ingeschreven; nu onder de naam ,,van Grasstek” met de bewerking ,,Procurator van Warmenhuizen”.
In het archief te ’s-Gravenhage bevindt zich van hem een pak minuutacten onder het Inv. No. 5265. Het eerste stuk is van Maart 1806, terwijl het laatste stuk gedateerd is, 23 april 1812.
Uit deze laatste acte blijkt, dat Thomas Arnoldus van Grasstek zijn notariële inventaris heeft overgedragen aan Notaris Abraham Zuurdeeg. De getuigen bij zijn acten te Leiderdorp waren steeds Joan van Grasstek, zijn broer en Willem van Grasstek, zijn schoonvader tevens oudoom. Vanaf 1813 tot 1821 was Thomas Arnoldus uitsluitend als procurator werkzaam. Na Juli 1821 naar Suriname vertrokken. In December 1823 wordt hij aangesteld als eerste commies en gezworen klerk ter Civiele Secretarie te Parimaribo in Suriname.

Daar hij met zijn achternicht, Geertruide Gezina van Grasstek, wilde trouwen, werd het huwelijk voor de H.H. Schepenen op het raadhuis op 28 juni 1807 te Leiden voltrokken.
Nog dezelfde dag volgde een kerkelijke inzegening door Ds. C.C. Van Tricht.

Uit het Register Burg. Stand Inv. No. 637 C. (Rijksarchief Haarlem)
Uit het doopboek 1763-1793, Warmenhuizen
1785, 16 January, Thomas Arnoldus
Ouders: Franciscus van Grasstek, Maria Johanna van Akerlaken
Getuigen: De vader en Judit Heinsma

Uit Echtboek van het Raadhuis D. (Archief Leiden)
-Aangeteijkent den 11 Juny 1807
1e gebod den 13 Juny 1807 Thomas Arnoldus van Grasstek, Procurator,
2e gebod den 20 Juny 1807 Jongeman van Warmenhuizen, wonende op de
3e gebod den 27 Juny 1807 Hogewoerd geast, met Maria Johanna van Akerlaken,
zijn moeder, wonende als voren met Geertruide Gezina
van Grasstek, Jongedogter van Assendelft, wonende op de
Hooigragt, geast.met Willem van Grasstek, haar vader,wonende
op de de Hooigragt.


In 1804 treedt Thomas Arnoldus steeds als getuige op bij de Leidse notaris, Pieter van Hemeren en tekent derhalve in deze kwaliteit diens acten.

In het Leidse Patentregister van 1820 onder Art. 2274 staat vermeld: Thomas Arnoldus van Grasstek, wijk 7 No. 760 als de naam der Patentschuldige en opgave van de firma, waarop de handel, het beroep, bedrijf of nering wordt gedreven. Hij had geen medetekenende deelgenoot. Het uitgeoefende bedrijf, dat van Procurator.
De aanwijzing van de doorlopende en of statistieke nummers van het bedrijf was 369.
Het nummer van het uitgegeven patent was 2091.

Volgens het Leidse volkstellingregister van 1829 woonde de Wed. van Grasstek met haar kinderen in de Kraayerstraat en was men Ned. Hervormd.
Volgens het Leidse begraafregister woonde Geertruide Gesina van Grasstek in 1837 aan de Hoge Woerd.

Volgens het Geboorteboek S. A. (Secretariaats Archief) 1091 ( Gem. Archief Leiden) woonde Thomas Arnoldus met zijn gezin in het jaar 1818 aan de Hooigracht 41 (wijk 7 No. 760).
Bij hen was inwonend, de Weduwe van Grasstek – Schellinger (zie No. 130).

N.B. De Hooigracht 41 was oorspronkelijk het adres waar Ds. Willem van Grasstek (zie No. 130) zich met zijn gezin had gevestigd, nadat hij in Mei 1804 in Assendelft emeritaat had genomen. Na zijn overlijden op 31 December 1813 bleef zijn vrouw alleen in het huis achter. Hun schoonzoon, Thomas Arnoldus van Grasstek, woonde toen wel op de Hooigracht, maar in wijk 7 No. 765, zoals uit een notariële acte (d.d. 8 april 1814) van notaris P. van Hemeren, blijkt.
In een acte, gedateerd 21 Januari 1815 van dezelfde notaris staat vermeld, dat hij toen woonachtig was op Hooigracht 41 ( wijk 7 No. 760). Volgens een acte van 18 December 1816, ook van notaris van Hemeren, was Thomas Arnoldus nog op hetzelfde adres woonachtig.



Thomas Arnoldus van Grasstek als erfgenaam van Thomas Arnoldus van Grasstek (Zie No.124).

Uit de acte No. 109 d.d. 4 September 1807 van notaris Pieter van Hemeren i.z. scheiding en aanbedeling van de boedel van wijlen Thomas Arnoldus van Grasstek (No. 124)
(Gem. Archief Leiden)
,,Thomas Arnoldus van Grasstek komt voor een vijfde in de vorenstaande deelbare staat ter somma van f 3914_17_3 ?.
In voldoening van dien werden aan denzelfve aanbedeeld en in vollen vrijen eigendom toegewezen aan de navolgende effecten, welke gebracht zijn onder het lot B als
Ten laste van de Bataafsche Republiek
Een nationale schuldbrief ”

Bovendien ontving Thomas Arnoldus nog f 2150_17_8 als zijnde zijn ? deel van de opbrengst der verkochte Engelse effecten (geconsolideerde bank ten laste van Engeland),
(Zie hierover de tekst van Lodewijk Franciscus van Grasstek, No. 143).


Afschrift van de Huwelijksacte voor de H.H. Schepenen te Leiden
,,Op heden compareerden voor de H.H. Schepenen der Stad Leiden Thomas Arnoldus van Grasƒtek, als bruidegom aan de eene, en Geertruida Gezina van Grasƒtek, als bruid aan de andere zijde, welke (gelijk zij verklaarden) vrijwillig en onbedwongen van iemand, elkander met handen en monden Trouwbeloften hebben gedaan, gevende also de voorn.e
Bruidegom aan de voorsz. Bruid zijne Namelijke Trouw en haar mitsdien aannemende voor zijne wettige Huisvrouwe; en wederom zij Bruid aan den voorsz.
Bruidegom hare Vrouwelijke Trouw, en hem over zulks aannemende voor haren wettigen Man en Voogd, met belofte, over en weder gedaan, van elkander om lief, leed, noch eenigerhande zaken te verlaten, maar in goede eendracht, minne en liefde, onder den Bands des Huwelijks, en als wettige Man en Vrouw, met den anderen eerlijk en Godzaliglijk, volgens de instellinge Gods, te leven: alles tot tijd en wijle toe, en zoo lang tot dat de Dood hun tegenwoordig Huwelijk zal hebben gescheiden. Tot al ’t welk zij lieden God Almachtig tot eenen getuige, en op dat hij hun lieder Huwelijk met Zijnen Heiligen Geest wil zegenen en begenadigen, aangeroepen en gebeden hebben.
Aldus gedaan op den 28 Juny 1807

Mij tegenwoordig:

w.g. G. van der Spruijt “


Afschrift van de kerkelijke verklaring der huwelijksinzegening
L.S.

Dat Thomas Arnoldus van Grasƒtek
X
Geertruijda Gesina van Grasƒtek
Voor H.H. Schepenen dezer Stede, in den Huwelijken Staat vereenigd zijnde, ook in onze Kerke eene plegtige inzegening van hunnen Echt op heden ontvanen hebben, getuige ik ondergeschreven,
w.g. C.C. van Tricht
Leiden, den 28e Juni V.D.M. Leiden
1807



Afschrift van aankondiging enz. in dagblad
Heden zijn Ondertrouwd
Thomas Arnoldus van Grasstek
en
Geertruida Gesina van Grasstek
Leijden,
Den 11 Juny 1807
____________________________________________
Heden wierd mijne geliefde Huisvrouwe, G.G. van Grasstek, zeer voorspoedig verlost van een welgeschapen zoon
Leijden, T.A. van Grasstek
Den 11 april 1808
____________________________________________
Heden werd mijne geliefde Huisvrouw, Geertruijda Gesina van Grasstek, zeer voorspoedig verlost van eene welgeschapene dochter.
Leijden, T.A. van Grasstek
Den 1 van Slagtmaand 1810
____________________________________________
Het zoontje, waarvan mijne geliefde Huisvrouw op den 6den december l.l. werdt verlost, is heden tot onze innige droefheid overleden.
Leiden, den 26sten december 1812
T.A. van Grasstek
¬_____________________________________________



Heden wierdt mijne geliefde Echtgenoote, Geertruida Gezina van Grasstek, zeer voorspoedig verlost van eene welgeschapene Dochter.
Leijden, T.A. van Grasstek
Den 3 Januari 1814 Procureur
___________________________________________________
Heden werd mijne geliefde Echtgenoote, Geertruida Gezina van Grasstek, zeer voorspoedig verlost van een welgeschapen zoon.
Leijden, T.A. van Grasstek
Den 27 November 1815 Procureur
¬___________________________________________________

Uit het Alg. Rijksarchief te ‘s –Gravenhage
Kol. 1814-1850, Inv. No. 3599, 15 en 26
a) Thomas Arnoldus van Grasstek, eerste communies en gezworen klerk ter Civiele Secretarie te Paramaribo, als zodanig aangesteld bij resolutie van de 10. December 1823 door het Hof van Politie en Criminele Justitie met ƒ 4200,- per jaar, met ingang van 17 December 1823; en als
b) Contrarolleur der Kwitantiën van de eerste exploiteur bij resolutie van de 29. December 1823 door de Generaal Majoor (No. 478) ,, ƒ1200,- per jaar, in te gaan met 16 December 1823
Totaal jaarlijks tractement: ƒ5400,-


Is overleden te Paramaribo op 28 November 1828 en begraven aldaar op het Nieuwe Kerkhof. Wegens begraven werden ƒ28,- aan kerkgerechtigheid betaald door curators ( van de Wees- en Boedelkamer).
De boedel kwam aan de Wees- en Boedelkamer, daar Thomas Arnoldus geen testament had gemaakt en met concludeerde, dat hij geen familie meer had.
De boedel omvatte:
Een inlandse houten kast met kleding
Een dito loketkast met enige papieren
Een negermeisje genaamd Louise
Daarnaast nog een aantal losse voorwerpen.
De inventarisatie had op 9 December 1828 plaats.
,, Louise zal 10 December a.s. worden verkocht.”(Uit Weeskamer 1828-1876, Inv. No. 108, folio 299).
Advertentiën t.b.v. crediteuren worden in de loop van 1829 in binnen- en buitenland geplaatst.
Financiële regelingen worden afgesloten ingevolge dictum van het Hof van Politie en Criminele Jusitie, gearresteerd op 15 maart 1831 en geprononceerd op 21 Maart 1831 (Uit Wees- en Boedelkamer Inv. No. 281, folio 30; Inv. No.267 en No.2; een dictum van 17 pagina’s, betreft de toewijzing van gelde uit de boedel aan de crediteuren).

In verband met haar voorgenomen huwelijk vroeg Maria Johanna van Grasstek, geb. 3 januari 1814, een verklaring van overlijden van haar vader, Thomas Arnoldus, aan.
Afschrift van de verklaring van overlijden
Koninkrijk der Nederlanden
Na gedaan onderzoek bij het Ministerie van Marine en Koloniën wordt verklaard, dat uit de bij hetzelve Ministerie gehouden wordende registers blijkt, dat Thomas Arnoldus van Grasstek, den acht en twintigsten November 1800 acht en twintig te Suriname is overleden.
’s Gravenhage, den 29 December 1840
van wege het ministerie voornoemd,
De Secretaris Generaal,
w.g. Quarles van Ufford

Aanvullingen op het van het Alg. Rijksarchief te ’s Gravenhage ontvangen bericht met betrekking tot het overlijden van Thomas Arnoldus van Grasstek en het voldoen zijner schulden.
Uit het archiefbestand ,,Onbeheerde Boedels en Weezen in Suriname 1828-1876” onder No. 281 op blz. 30 vernemen wij, dat het overlijden van Thomas Arnoldus ab intestato per dezelfde datum, dus op 28 November 1828 ,, aan de Kamer is gekomen” en werd ingeschreven onder het nummer 1805. ,,Binnenlandsche Advertentiën en Affecten” ter bekendmaking aan eventuele crediteuren van de overledene, volgden op 9 Februari, 20 April, 14 Juli en 5 October 1829. ,,Buitenlandsche Advertentiën” volgden eveneens in Februari 1829. De voldoening der schulden werd gezegeld ,,Ingevolge Dictum van den Hove van Civilen en Criminale Justitie”, gearresteerd 15 Maart 1831 en geprononceerd op 21 Maart 1831. Het geheel vond zijn beslag op 20 juni 1831.
In het Dictum worden ± een twintigtal crediteuren met name genoemd. De aangeboden rekeningen hadden meest betrekking op aan Thomas Arnoldus geleverde goederen. Andere rekeningen hadden betrekking op o.a. geleverde dranken in het jaar 1822 tot een bedrag van ƒ36,29.
Er werden ook schuldbriefjes, welke Thomas Arnoldus op de Sociëteit had afgegeven, aangeboden.
Door een heelmeester werden rekeningen over de jaren 1826 en 1827 aangeboden, voor verstrekte medicijnen ten bedrage van ƒ 129,90. Voor het negermeisje, Paulina, welke bij Thomas Arnoldus in huis was, werd door de heelmeester een rekening aangeboden voor een chirurgische behandeling. Voor geleverde wijn en sigaren in het jaar 1827 werden rekeningen aangeboden ten bedrage van ƒ 101,08. De heelmeester overhandigde nog een rekening over de maanden Juli en Augustus 1828 voor ,, chirurgicale practijken” t.b.v. Thomas Arnoldus ten bedrage van ƒ 46,50. Een rekening voor de kamerhuur van 1 t/m 28 November 1828 bedroeg ƒ 25,09.
Verder vermeldt het Dictum nog crediteuren ,,C.A. van Batenburg, voor de somma van
ƒ 92,50 ingevolge twee rekeningen wegens 15 maanden Onderwijs en Schoolbehoeften aan E.F. van Grasstek.” Deze van Grasstek is Ewaldus Frederik (Zie No. 161).
,,R. van Rees Azn. voor de somma van ƒ 1624, 40 zijnde voor eene Schuldbekentenis door wijlen Grasstek afgegeven in dato Leiden 23 Juli 1821 in faveure P.H. Klarenbeek of order in dato Utrecht 27 April 1827 aan den opgegeven geëndosseerde”.
,,Twee certificaten van Werkelijke Schuld te zamen groot ƒ 1500,- , welke voor wijlen Grasstek onder deszelfs berusting heeft gehad in faveure van Dina van Enten, staande ten name van J.D. Bijleveld en gedomicilieerd op het administratiekantoor te Leyden, de eene groot aan Kapitaal ƒ 1000,-, de tweede groot ƒ 500,-, rentende 2 ½ per cent” (koers thans 55 ¾ ).
Deze certificaten dateerden van 1 Januari 1819.
Verder bleek uit het Dictum, dat Thomas Arnoldus zakelijke belangen had bij de Surinaamse plantage “Saelzhalen”.