Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Maria Margaretha Elisabeth van Grasstek

Maria Margaretha Elisabeth van Grasstek is geboren 08-10-1786 te Warmenhuizen, dochter van Franciscus van Grasstek en Maria Johanna Akerlaken. Zij is gedoopt 15-10-1786 te Warmenhuizen. Maria Margaretha Elisabeth is overleden 22-03-1828 te Leiden, Breedstraat , 41 jaar oud. Zij is begraven 26-03-1828 te Leiden, in de Pieterskerk.

Maria Margaretha Elisabeth trouwde 26-05-1813 met Gijsbert Elbert Haarsma.Afbeeldingen

Notities bij Maria Margaretha Elisabeth van Grasstek

142
Maria Margaretha Elisabeth van Grasstek * 1786

Uit het Register Burg. Stand Inv. ? 637 C (Rijksarchief Haarlem)
Uit het Doopboek 1763 – 1793, Warmenhuizen.
1786, 15 October Maria Margaretha Elisabeth
Ouders: Franciskus van Grasstek en Maria van Akerlaken
Getuigen: De vader en Judet Meijnsma
Uit het Ondertrouwregister G. (1812 – 1817)
Leijden, den 14 Mei 1813.
Gijsbert Elbert Haarsma, agé de vingt – huit ans, docteur en medicine, natif de Leijden, domicilié à Leijden, rue Pieterskerkgracht, majeur fils de Aarnout Haarsma, domicilié à Leijden, rue Pieterskerkgracht et de jacoba Maria Waller, décédé
Et
Maria Margaretha Ellisabeth van Grasstek, agée de 26 ans, sans état, native de Warmenhuizen, département de Zuiderzee, domiciliée à Leijden, rue Hoogewoerd, fille majeure de Franciscus van Grasstek, décédé et de Maria van Akerlaken, rentière, domiciliée à Leijden, rue Hoogewoerd.
Afschrift van aankondiging enz. in dagblad
Heden overleed mijne teedergeliefde Echtgenoote, Maria Margaretha Elisabeth van Grasstek, in den ouderdom van ruim één-en-veertig jaren, mij nalatende vier kinderen. Hevige en steeds aanhoudende zenuw – koortsen deden onzen zoo nauwen en bijna vijftienjarigen huwelijksband verbreken.
G.E. Haarsma, Med. Doctor
Leijden, den 22 Maart 1828
Uit het Register der Volkstelling van 1829 te Leijden
Breestraat ? 303 (Wijk IV)
Haarsma, Gijsbert Elbert, weduwnaar, 45 jaar, medicin doctor
Haarsma, Sijbrand Arnoud David, 15 jaar
Neeltge Rutgers, 24 jaar, geb. Alphen, dienstbode
Cornelia Maria Smit, 21 jaar, geb. Leijden, dienstbodeMaria Margaretha Elisabeth van Grasstek als erfgename van Thomas Arnoldus van Grasstek (zie ? 124)

Uit de acte ? 109 d.d. 4 September 1807 van notaris Pieter van Hemeren i.z. scheiding en aanbedeling van de boedel van wijlen Thomas Arnoldus van Grasstek ( ? 124)
(Gem. Archief Leiden)
,,Maria Margaretha Elisabeth van Grasstek komt mede voor een vijfde in het voorstaande deelbaaren staat ter somma van ƒ 3914_17_3 1/5.
In voldoening van dien werd ten haaren behoeve aan haar Voochden de Heeren Willem van Grasstek en Christiaan van der Kop aanbedeeld en in vollen vrijen onder het lot E. is te beurt gevallen als
Ten laste van de Bataafsche Republiek
Een nationale schuldbrief.”


Uit de acte ? 165 d.d. 28 December 1811 van notaris Pieter van Hemeren i.z. afgifte eener Erfportie beneden ƒ 1500.-
(Gem. Archief Leiden)
,,Wijders verklaarde zij Comparante uit handen van den Heere Willem van Grasstek in qualiteit als door het overlijden van den Heere Christiaan van der Kop, eenige overgebleeven Voogd over de minderjarige nagelatene Kindskinderen en Erfgenamen van wijle den opgemelden Heere Thomas Arnoldus van Grasstek, te hebben ontvangen en overgenomen de Obligatiën en andere Effecten aan haar comparante bij de voorschreeve acte van Scheiding, ter voldoening van haar portie Erffenis toe- en aanbedeeld, met de bewijzen van Eigendom voor zoo verre dezelve in den boedel van wijle den gemelden Heere Thomas Arnoldus van Grasstek gevonden zijn, en eindelijk zoodanige somma van Drie Honderd Een en Vijftig Guldens Zeventien Stuivers Drie en Een Vijfde Penning als aan de portie van haar Comparante tot Supplement in Kontanten is toegevoegd.Bovendien ontving Maria Margaretha Elisabeth van Grasstek nog ƒ 2150_17_8, zijnde haar 1/5 deel van de opbrengst der verkochte Engelse effecten (geconsolideerde bank ten laste van Engeland) (Zie hierover de tekst van Lodewijk Franciscus van Grasstek, ? 143).


Uit het Register der Volkstelling van 1839 te Leijden
Pieterskerkgracht ? 545 (Wijk IV)
Haarsma, Gijsbert Elbert, 55 jaar, weduwnaar, zonder beroep
Cornelia Smit, 31 jaar, geb. Leijden, dienstbode, ongehuwd
Maartje van Duivenbode, geb. katwijk, dienstbode, ongehuwd

Uit het vermelde in het jaar 1829 blijkt dus, dat de jongste drie kinderen van Gijsbert Elbert Haarsma elders worden opgevoed. Een boekje, betreffende doctoren te Leiden, hetwelk zich in het Leidse archief bevindt, geeft aan dat G.E. haarsma in het jaar 1839 nog practijk uitoefende. Hij zaldus nog in hetzelfde jaar kort voor de volkstelling zijn practijk hebben neergelegd.
In 1842 is Gijsbert Elbert nog in leven en wonende te Leiden; dit blijkt uit de overlijdensacte van dat jaar van zoon, Sijbrandus Aarnout David. In 1846 evenwel is Gijsbert Elbert niet meer in Leiden woonachtig, zoals uit aanwezige registers in het Leidse archief kon worden vastgesteld. Daar zijn naam ook niet in de overlijdensregisters van 1842 – 1846 voorkomt, moet worden aangenomen, dat hij tussen deze jaren van Leiden naar elders is vertrokken.
Volgens het Leidse Attestatieboek 6 P.K. vertrok Gijsbert Elbert Haarsma op 9 April 1843 van Leiden naar Arnhem. Dit vertrek houdt waarschijnlijk verband met het overlijden in 1842 van zijn enige ook in Leiden woonachtige zoon, Sijbrandus Aernout David. Deze zoon was volgens genoemd attestatieboek eerst naar Groningen vertrokken en wel op 25 Sept. 1836. Zijn dochter, Jacoba Hermina Antonia vertrok op 24 Juni 1838 van Leiden naar Doesborgh, terwijl de zoon, Marinus Johannes Franciscus op 15 September 1839 van Leiden naar Zuidbroek vertrok.

Uit een notariële acte d.d. 28 December 1811 van notaris P. van Hemeren blijkt, dat Maria Margaretha Elisabeth toen woonachtig was op de Hogewoerd Wijk 3 ? 381 en tevens, dat zij rentenierster was.

Mededeling van het hulpdepot Schaarsbergen (Rijksarchief Arnhem)
Gijsbert Elbert Haarsma, overleed op 13 Januari 1849 te Arnhem te zijnen huize in de Rijnstraat. Het overlijden werd aangegeven door zijn zoon, Marinus Johannes Franciscus Haarsma, oud 34 jaar, zonder beroep, wonende te Lochem.