Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Lodewijk Franciscus van Grasstek

Lodewijk Franciscus van Grasstek is geboren 18-09-1787 te Warmenhuizen, zoon van Franciscus van Grasstek en Maria Johanna Akerlaken. Hij is gedoopt 23-09-1787 te Warmenhuizen, in de N. Herv. kerk. Lodewijk Franciscus is overleden <18-09-1858 , < 71 jaar oud.

Lodewijk Franciscus trouwde 07-10-1810 met Maria Catharina Booy.

Kinderen

- ♂ Lodewijk Franciscus van Grasstek 81 jaar oud
- ♂ Ewaldus Frederik van Grasstek 63 jaar oud
- ♀ Anna Margaretha van Grasstek 39 jaar oud
- ♂ Willem Abraham Frederik van Grasstek 1 jaar oud
- ♀ Maria Johanna van Grasstek 17 jaar oud
Afbeeldingen

Notities bij Lodewijk Franciscus van Grasstek

Vertrekt op 23 Augustus 1812 met vrouw en kind van Leiden naar Woubrugge (Attestatieboek 5. P.K.).
De echtelieden vertrokken op 26 October 1817 naar Nijmegen of elders (Attestatieboek 5. P.K.).
Bij het huwelijk verklaarden Lodewijk Franciscus van Grasstek en zijn echtgenote, Marie Catharina Booij, een jongetje genaamd Lodewijk Franciscus, geboren op 8 Novemberr 1808 te erkennen als hun zoon (? 158).

Woonde in 1832 in Suriname (vlg. Leidse Burgelijke Stand).

Afschrift van aankondiging in dagblad:

Heden zijn Ondergetrouwd:
Lodewijk Franciscus van Grasstek
En
Maria Catharina Booij.
Leijden, den 19 van Herfstmaand 1810.

Volgens opgave van het Leidse archief verbleven de 4 kinderen na het overlijden van de moeder, Maria Catharina Booy in 1826 bij hun grootouders t.w. Frederik Booy, notaris. In 1829 toen Frederik Booy reeds 82 jaar oud was, was deze situatie nog ongewijzigd (afgeleid uit het volkstellingregister van Leiden 1829).

Afschrift van kennisgeving in dagblad

Heden is alhier in den ouderdom van 43 jaren, ten huize van haaren Vader, overleden
Maria Catharina Booy, Huisvrouw van Lodewijk Franciscus van Grasstek.
Leijden, den 21 January 1826.

Op den 9den april 1813 is, ten huize van mijn aangehuwd vader, den keizerlijken notaris, F. Booy te Leiden, mijne geliefde huisvrouw Maria Catharina Booy, zeer voorspoedig verlost van een welgeschapen zoon.
L.F. van Grasstek.

Uit het Echtboek voor het Raadhuis, Deel E. fol. 380v. (Rechterlijk Archief Inv. ? 88)

1e gebod den 21e van Herfstmaand
2e gebod den 28e van Herfstmaand
3e gebod den 5e van Wijnmaand
Getr. Den 7e van Wijnmaand
Leijden, Aangeteijkent den 19e van Herftsmaand 1810
Lodewijk Franciscus van Grasstek, Jongman van Warmenhuyzen, wonende op ’t Rapenburg, verges. met Frederik Booy, Frederiks zoon, wonende als voren,
En
Maria Catharina Booy, J.dr., gedoopt en van Leyden, wonende op ‘t Rapenburg, verges. met Frederik Booy, haar vader, wonende als voren.

Kanttekening: Moet attestatie van Oegstgeest aanbrengen.
(Wie deze attestatie van Oegstgeest moet aanbrengen is niet vast te stellen, daar de kanttekening tussen de namen der beide echtgenoten is geplaatst.)

N.B. Aan ’t eind der Trouwacte zijn gevoegd de volgende woorden;
“Wijders verklaarden zij, Bruidegom en Bruid, beiden voor hun te kind te erkennen, een jongetje genaamd Lodewijk Franciscus, gebooren den 8e van Slagtmaand 1808, en dus thans bereikende den Ouderdom van een Jaar, tien Maanden en negen en twintig dagen.”

Uit Register Burg. Stand Inv. ? 637 C. (Rijksarchief Haarlem)

Uit het Doopboek 1763 – 1793 Warmenhuizen
1787, 23 September Lodewijk Franciskus
Ouders: F. van Grasstek en Maria Johanna van Akerlaken
Getuigen: De vader en Judit Meijnsmals, Grootmoeder


In de ,,Liste Civigne de la Commune de Leide, arrondissement de la Haije” komt onder nummer 620 d.d. 12 Juli 1811 voor, Laurens Franciscus van Grasstek (18 – 9 – 1787) – particulier. Uit dit gezinshoofden – boek blijkt tevens dat Lodewijk Franciscus ten huize van zijn schoonouders, Frederik Booy, notaris, woont.
In het volkstelling – register van 1829 echter, wordt Lodewijk Franciscus in Leiden niet meer vermeld, zodat aangenomen moet worden, dat hij toen reeds in Suriname verbleef.

Uit een notariële acte d.d. 28 December 1811 van notaris P. van Hemeren blijkt, dat Lodewijk Franciscus toen aan het Rapenburg Wijk 4 Nr. 844 woonde en op dat moment rentenier was.

Lodewijk Franciscus van Grasstek als erfgenaam van Thomas Arnoldus van Grasstek
(Zie ? 124)

Uit de acte ? 109 d.d. 4 September 1807 van notaris Pieter van Hemeren i.z. scheiding en aanbedeling van de boedel van wijlen Thomas Arnoldus van Grasstek (? 124)
(Gem. Archief Leiden)
,,Lodewijk Franciscus van Grasstek komt mede voor een vijfde in den vorenstaande staat ter somma van ƒ 3914_17_3 1/5.
In voldoening van dien werd ten zijnen behoeve aan zijn vooghden de Heeren Willem van Grasstek en Christiaan van der Kop aanbedeeld en in vollen vrijen eigendom toegewezen en overgegeven ’t geen hem onder het lot C is te beurt gevallen als
Ten laste van de Bataafsche Republiek
Een Nationale schuldbrief, rentende à 2½ Procento.”

Uit de Acte ? 164 d.d. 28 December 1811 van notaris Pieter van Hemeren i.z. Afgifte eener Erfportie beneden ƒ 3000.-
(Gem. Archief Leiden)
,,Wijders verklaarde hij Comparant uit handen van den Heere Willem van Grasstek in qualiteit als door het overlijden van den Heere Christiaan van der Kop, eenige overgebleven Voogd over de Minderjarige nagelatene Kindskinderen en Erfgenamen van wijle den opgemelden Heere Thomas Arnoldus van Grasstek, Eerstelijk te hebben ontvangen en overgenomen de Obligatiën en andere Effecten aan hem Comparant bij de voorschreeve Acte van Scheiding ter voldoening van zijne portie Erffenis toe- en aanbedeeld, met de bewijzen van Eigendom voor zoo verre dezelve in den Boedel van wijle den gemelde Heeren Thomas Arnoldus van Grasstek gevonden zijn en eindelijk zoodanige Somma van Twee Honderd Zeven en Zeventig Guldens Zeven Stuivers drie en een Vijfde Penning als aan de portie van hem Comparant tot Supplement in Kontanten is toegevoegd.
Mitsgaders nog zoodanige Somma van Twee Duizend Een Honderd Vijftig Guldens Zeventien Stuivers Acht penningen als uitmaakt des Comparants aandeel of Een Vijfde part in Twee Duizend Twee Honderd Vijftig Ponden Sterlings geconsolideerde bank Annuïteiten ten lasten van Engeland, welke bij de voorschreeve Acte van Scheiding eerst zijn gehouden in ’t gemeen en onverdeeld en daarna met onderling goedvinden verkogt.”

Uit de Acte ? 175 d.d. 19 December 1816 van notaris Pieter van Hemeren i.z. Afgifte eener Erfportie (Gem. Archief Leiden)
,,Wijders verklaarde hij Comparant uit handen van den Heere Thomas Arnoldus van Grasstek, Procureur, wonende binnen deze Stad op de Hooygracht, in qualiteit als vermits het overlijden van wijlen de Heeren Willem van Grasstek en Christiaan van der Kop, eenig overgebleven Voogd over de minderjarige nagelatene Kindskinderen en Erfgenamen van wijle den opgemelden Heere Thomas Arnoldus van Grasstek, te hebben ontvangen en overgenomen.
Eerstelijk. Een bewijs van primitive inschrijving in het Grootboek der Nationale Werkelijke Schuld, gesteld ten name van Willem van Grasstek en Christiaan van der Kop als Voogden over Lodewijk Franciscus van Grasstek te Leiden Deel 2 ? 514, groot drie honderd Guldens.
Een bewijs van primitive inschrijving in het Grootboek der Nationale uitgestelde Schuld, Deel 2 ? 471, groot zes honderd Guldens. En drie kansbilletten ieder van twee honderd Guldens.
En voorts alle de overige Obligatiën en andere Effecten, mitsgaders ’t geen verder ten behoeve van hem Comparant bij de voorschreeve Acte van Scheiding is toe- en aanbedeeld geworden.”

Aantekening: “Waarom werd deze acte afgemaakt? Zie acte d.d. 20 Dec. 1811.

Uit het notarieël Archief, Acte ? 60 d.d. 8 Maart 1814 (Gem. Archief Leiden)
Voor Pieter van Hemeren en zijn ambtgenoot deze ondergetekend hebbende, bieden Openbare Notarissen resideerende te Leiden, Arrondissement Leiden Departement der Monden van de Maas, Compareerde de Hoog Welgebore Vrouwe, Johanna Lewe, donairiere van wijle den Wel Edelen Geboren Heer, Meester Carel Jan Jacob Wijckerheld Bisdom. Rentenierster wonende binnen deze Stad op de Bredestraat Wijk 4 ? 194, eerst in derzelver privé alsmede geïnstitueerde Erfgename van wijlen haren voornoemden Echtgenoot, vermogens hunne mutueele testamentaire dispositie op den twaalfden Juny achttien honderd vier voor den notaris Frans van Stiptiaan Jacobuszoon en Getuigen binnen deze Stad gepasƒeerd en op den derden Maart Jonstleden behoorlijk geregistreerd en nog als wettige Voogdesse van hare drie minderjarige kinderen en mede Erfgenamen van wijlen haar Vrouwe Comparantes voornoemden Echtgenoot den Heer Meester Carel Jan Jacob Wijckerheld Bisdom. En verklaarde de Vrouwe Comparante bij dezen te hebben ontvangen uit handen van den Heer Lodewijk Franciscus van Grasstek, Landbouwer, wonenede te Woubruggen de Somma van twee duizend Guldens wegen kapitaal en vijfitg Guldens over de daarop verlopene intressen te zamen twee duizend en vijftig Guldens, zijnde de inhoud eener inscriptie door wijlen den voornoemden Heere Meester Carel Jan Jacob Wijckerheld Bisdom, op den zes en twintigsten April achttien honderd dertien genomen tegen den voornoemden Heer Lodewijk Franciscus van Grasstek ten bureele van den conservator der Hypothecatien binnen dit Arrondissent en aldaar ingeschreven Sub. Vol 30 ? 92, verklarende dien ten gevolge de Vrouwe Comparante de voorschreve inscriptie op te heffen en te stellen buiten eenig verder effect en te consenteere, dat dezelve zij nietig, dat de afschrijving gescheide op alle zodanige Registers als nodig zal zijn en dat de conservateur dei de gemelde afschrijving zal hebben gedaan en alle anderen deswegens behoorlijk zullen zijn gedechargeerd zoo als de Vrouwe Comparante dezelve dechargeerd bij dezen.
En word hiervan uitgegeven Acte.
Aldus gedaan en gepasƒeerd binnen de Stad Leiden voorschreven, ten huize van de Vrouwe Comparante op den achtsten Maart Achttien honderd veertien en heeft de Vrouwe Comparante benevens ons Notarissen, na gedane voorlezing, ondertekend deze acte waarvan de minute is gebleven onder de bewaring en in ’t bezit van den ondergetekende notaris.
w.g. J. Lewe. Wed. Wijckerheld Bisdom
J.B. van Gent P. van Hemeren, Notaris