Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Joan van Grasstek

Joan van Grasstek is geboren 07-12-1788 te Warmenhuizen, zoon van Franciscus van Grasstek en Maria Johanna Akerlaken. Hij is gedoopt 14-12-1788 te Warmenhuizen, in de N. Herv. kerk. Joan is overleden 10-12-1838 te Hoorn , 50 jaar oud.

Joan trouwde 17-05-1811 met Johanna Tijs.

Kinderen

- ♀ Roelina Johanna van Grasstek 44 jaar oud
- ♂ Franciscus Marinus Johannes van Grasstek 70 jaar oud
- ♀ Margaretha Barendina Isina van Grasstek 82 jaar oud
- ♂ Franciscus Marinus Johannes van Grasstek 0 jaar oud
Afbeeldingen

Notities bij Joan van Grasstek

Opgave van het Gem. Archief te Leiden
Afschrift van de ondertrouwacte van Joan van Grasstek kon niet worden verstrekt, daar het originele ondertrouw-register verloren is gegaan. In een hulpregister, dat op deze periode betrekking heeft, staat vermeld:
Leiden, 29 April 1811 in ondertrouw,
Joan van Grasstek, dekenfabriker, en Johanna Tijs.

Op 23 October 1825 vertrok volgens attestatieboek 5 P.K. het gezin van Leiden naar Hoorn.

Uit het register Burg. Stand Inv. ? 637 C. (Rijksarchief Haarlem)
Uit het Doopboek 1763-1793 Warmenhuizen
1788, 14 December Joan
Ouders: F. van Grasstek en Maria van Akerlaken
Getuigen: De vader en Judit Meinsmaals, Grootmoeder

Uit het Boek van Attestaties (Archief Leiden)
Grasstek (Joan van) & Joahanna Tijs E.L. (echtelieden)
naar Hoorn, 23 Oct. 1825

Uit een notariële acte d.d. 28 December 1811 van notaris P. van Hemeren blijkt, dat Joan van Grasstek aan de Herengragt Wijk 7 Nr. 125 te Leiden woonachtig was. Tevens wordt vermeld dat hij dekenfabrikeur was.
In het S.A. (Secretariaat Archief) 1091 van het jaar 1818 (Gem. Archief Leiden) staat: Johannes van Grasstek, Heerengracht 52 (Wijk 7, Nr. 125).
Aantal bewoonders: 4, Godsdienst: Ned. Hervormd.


Uit het Alg. Rijksarchief te ’s Gravenhage
Gevangenissen: Index folio 392 en 425
Joan van Grasstek, Directeur van het voormalige bedelaarsgesticht te Hoorn, oud 40 jaar, huisvader met echtgenoote en 3 kinderen, solliciteert naar de funtie van Directeur van het op te rigten Correctiehuis te Hoorn.
12 November 1828 ? 60 (K.B.)
Aangesteld als zodanig volgens K.B. van 15 Juli 1831 ? 85.
Eedsverklaring op 1 September 1831 ? 27.

Joan van Grasstek geraakte tijdens de uitoefening van zijn functie verwond, tengevolge waarvan hij lange tijd ziek was en tenslotte overleed.
Zijn weduwe, Johanna Tijs, kwam niet voor pensioen in aanmerking, doch ontving een soort smartegeld ad ƒ 300.- per jaar (vastgesteld bij K.B. van 29 Mei 1839 ? 88). Deze uitkering is tal van jaren een probleem geweest m.b.t.1e ten laste van wie zij moest komen en 2e hoe zij in de overheidsadministratie verwerkt moest worden.
Hoewel Joan op 10 December 1838 overleed, werden de moeilijkheden t.a.v. deze uitkering eerst in Juni 1863 definitief opgelost.
Wij vernemen hierover: o.a.:

Uit het ,, Extract, uit de begroting van den Arbeid der gevangen te Hoorn over het jaar 1852”
,, Deze weduwe, ofschoon allesints regtmatige aanspraak hebbende op deze toelage, door het overlijden van haren man, tengevolge eener verwonding, tijdens de uitoefening zijner betrekking ontvangen, viel niet in de termen om pensioen te genieten. Aanvankelijk werdt haar daarom uit het tractement van den nieuwen Directeur ƒ 300.- ’s jaars toegelegd.”

Toen men de uitkering naar de Afdeling ,, Pensioenen”wilde overbrengen, bleek dit niet mogelijk, daar de Weduwe niet pensioengerechtigd was. Het voorstel de uitkering onder het hoofd ,, Tractementen”onder te brengen, was al eerder verworpen, daar men van mening was, dat dit bedrag van ƒ 300.- ten laste moest komen van de rekening ,,opbrengst uit de arbeid des gevangenis.”
Op 5 juni 1863 werd de uitkering definitief omschreven als een jaarlijks uit te keren gratificatie. Wij vernemen hierover uit een brief (24 juni 1863) van de Commissaris der Koning in de provincie Noord – Holland, G. H. Roël, aan de Burgemeester van Hoorn.
,, Naar aanleiding eener missieve van den Heer Minister van Justitie, d.d. 22 dezer ? 117, 5e Afdeeling, heb ik de Eer U te berigten, dat bij zijner Majesteits besluit van den 5 Juny ? 54 aan de weduwe J. van Grasstek te Hoorn op grond van Koninklijk besluit van den 29 Mei 1839 ? 88, houdende bepaling, dat haar jaarlijks eene som van ƒ 300.- zal worden uitgekeerd, eene gratificatie tot dit bedrag is verleend.”


Gem. Hoorn; Afschrift van overlijdensacte ? 207, fol. 76
Overleden te Hoorn op 10 December 1838,
Joan van Grasstek, oud 50 jaren, wonende op den Nieuwendam, van beroep, Directeur bij den arbeid in het Huis van Correctie, geboren te Warmenhuizen, gehuwd met Johanna Tijs, zoon van Franciskus van Grasstek en Maria Johanna van Akerlaken, beiden overleden.


Afschrift van kennisgeving in dagblad
Heden morgen ten elf uur overleed, tot mijne en mijner Kinderen bittere droefheid, na een langdurig lijden, mijn geliefde Echtgenoot, Joan van Grasstek, in den ouderdom van 50 jaren.
Strekkende deze tot kennisgeving aan Vrienden en Bekenden.
J. Tijs, Wed. J. van Grasstek
Hoorn, 10 December 1838


Gemeente Hoorn; Afschrift van overlijdensacte ? 159 (1874)
Den 31 Juli 1874 is overleden op ’t Achterom te Hoorn, Johanna Tijs, oud 82 jaren, geboren te Groningen, weduwe van Joan van Grasstek, dochter van Harmen Tijs en Rolina Briere.
Aangever: Franciscus Marinus Johannes van Grasstek,
oud 57 jaar, Gemeente – ontvanger.


Afschrift van kennisgeving in dagblad
Heden namiddag overleed in den ouderdom van 82 jaren, onze geliefde moeder en behuwdmoeder,
Vrouwe Johanna Tijs, Wed. van den Heer Joan van Grasstek
F.M.J. van Grasstek Jr.
M.B.I. van Slogteren – van Grasstek
H.W. van Grasstek – van Slogteren
Hoorn, 31 Juli 1874

Afschrift van dankbetuiging in dagblad
Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij het overlijden onzer geliefde moeder en behuwdmoeder, Mevrouw de Wed. J. van Grasstek, betuigen wij onzen oprechten dank.
F.M.J. van Grasstek Jr.
M.B.I. van Slogteren – van Grasstek
H.W. van Grasstek – van Slogteren
Hoorn, 10 September 1874


Afschrift van rouwcirculaire
Het is ons eene treurige taak kennis te geven van het overlijden van onze geliefde moeder en behuwdmoeder, Johanna Tijs, weduwe Joan van Grasstek.
Zij ontsliep heden namiddag zacht en kalm in den ouderdom van ruim 82 jaar.
Dankbaar voor het voorrecht haar zoo lang te hebben mogen behouden, is haar verlies voor ons niettemin treffend. Overtuigd van Uwe deelneming hebben wij de eer te zijn met hoogachting.
F.M.J. van Grasstek Jr.
M.B.I. van Slogteren – van Grasstek
H.W. van Grasstek – van Slogteren
Hoorn, 31 Juli 1874


Joan van Grasstek als erfgenaam van Thomas Arnoldus van Grasstek (Zie ? 124)

Uit de acte ? 109 d.d. 4 September 1807 van notaris Pieter van Hemeren i.z. scheiding en aanbedeling van de boedel van wijlen Thomas Arnoldus van Grasstek ( ? 124)
(Gem. Archief Leiden)
,,Joan van Grasstek komt mede voor een vijfde in den vorenstaande deelbaren staat de somma van ƒ 3914 _ 17 _ 3 1/5.
In voldoening van dien werd ten zijnen behoeve aan de selfs voochden de Heeren Willem van Grasstek en Christiaan van der Kop aanbedeeld en in vollen vrijen eigendom toegewezen en overgegeven ‘t-geen hem onder ’t lot D is te beurt gevallen als
Ten laste van de Bataafsche Republilek
Een Nationale Schuldbrief.”Uit de acte ? 163 d.d. 28 December 1811 van notaris Pieter van Hemeren i.z. afgifte eener Erfportie beneden ƒ 1500.- (Gem. Archief Leiden)

,,Wijders verklaarde hij Comparant uit handen van den Heere Willem van Grasstek in qualiteit als door het overlijden van den Heere Christiaan van der Kop, eenige overgebleven Voogd over de Minderjarige nagelatene Kindskinderen en Erfgenamen van wijle den opgemelden Heere Thomas Arnoldus van Grasstek, Eerstelijk te hebben ontvangen en overgenomen de Obligatiën en andere Effecten aan hem Comparant bij de voorschreeve Acte van Scheiding ter voldoening van zijne portie Erffenis toe- en aanbedeeld, met de bewijzen van Eigendom voor zoo verre dezelve in den Boedel van wijle den gemelde Heeren Thomas Arnoldus van Grasstek gevonden zijn en eindelijk zoodanige Somma van Twee Honderd vijf en vijftig Guldens twaalv stuivers Elf en Een Vijfde Penning als aan de portie van hem Comparant tot Supplement in kontanten is toegevoegd.”


Bovendien ontving Joan nog ƒ 2150_17_8, zijnde zijn 1/5 deel van de opbrengst der verkochte Engelse effecten (geconsolideerde bank ten laste van Engeland).
(Zie hierover de tekst van Lodewijk Franciscus van Grasstek, ? 143)