Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Franciscus Marinus Johannes van Grasstek

Franciscus Marinus Johannes van Grasstek is geboren 11-04-1808 te Leiden, zoon van Thomas Arnoldus van Grasstek en Geertruijd Gesina van Grasstek. Hij is gedoopt 17-04-1808 te Leiden, in de Marekerk. Franciscus Marinus Johannes is overleden 17-05-1837 te Leiden, Hoge Woerd , 29 jaar oud. Hij is begraven 22-05-1837 te Leiden, op de Nieuwe Begraafplaats, Begraafplaats Groenesteeg.

Afbeeldingen

Notities bij Franciscus Marinus Johannes van Grasstek

Werd op 19 September 1825 te Leiden aan de Universiteit ingeschreven voor Letteren en Theologie.
Volgens attestatie-boek 5 P.K. vertrokken uit Leiden op 5 Maart 1837als Theologisch Student voor Examens Kerkleer.
Als candidaat Theologie overleden.

In het album ,,Studiosorum, Academiae Lugduno Batavae” van 1575-1875 staat vermeld, dat hij voor Letteren ,,gratis inscriptus” had.


Afschrift van aankondiging in dagblad
Voor de derdemaal binnen 7 weken, zien wij ons in de diepste treurigheid gedompeld, door het overlijden van onzen veelgeliefden eenig overgeblevenen Broeder, Franciscus Marinus Johannes van Grasstek, Candidaat in de Godgeleerdheid aan de Hoogeschool alhier.
W.G. van Grasstek
M.J. van Grasstek
Leijden, den 17den Mei 1837


Volgens het Leidse volkstellingregister van 1829 woonde de student, Franciscus Marinus Johannes van Grasstek, in de Kraayerstraat, was hij Ned. Hervormd.
Volgens het Leidse begraafregister woonde hij in 1837 aan de Hoge Woerd.


Afschrift van aankondiging enz. in dagblad (Leijdsche Courant)
Gevoelig voor de menigvuldige bewijzen van deelneming bij den dood van onze geliefde Broeders, Thomas Arnoldus Willem en Franciscus Marinus Johannes, betuigen wij hiervoor langs dezen weg onzen hartelijken dank.
Leijden W.G. van Grasstek
Den 26 Meid 1837 M.J. van Grasstek