Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Thomas Arnold Willem van Grasstek

Thomas Arnold Willem van Grasstek is geboren 27-11-1815 te Leiden, zoon van Thomas Arnoldus van Grasstek en Geertruijd Gesina van Grasstek. Thomas Arnold Willem is overleden 28-04-1837 te Leiden, Hoge Woerd , 21 jaar oud. Hij is begraven 03-05-1837 te Leiden, op de Nieuwe Begraafplaats, Begraafplaats Groenesteeg.

Afbeeldingen

Notities bij Thomas Arnold Willem van Grasstek

Werd op 11 Mei 1833 te Leiden aan de universiteit ingeschreven voor Theologie. Hij is als Theol. Student overleden.


Afschrift van aankondiging enz. in dagblad
Werden wij heden vóór vijf weken in diepen rouw gedompeld, door het afsterven onzer onvergetelijke Moeder, niet minder worden wij heden getroffen, daar het God behaagde, onze dierbare Broeder, Thomas Arnoldus Willem, Student in de Godgeleerdheid aan de Hoogeschool alhier, in den ouderdom van ruim 21 jaren, door den dood van ons weg te nemen.
F.M.J. van Grasstek
Mede uit naam mijner Zusters
Leijden, den 29.sten April 1837


Volgens het Leidse volkstellingregister van 1829 woonde Thomas Arnoldus Willem in de Kraaijerstraat en was hij Ned. Hervormd.
Volgens het Leidse begraafregister woonde hij in 1837 aan de Hoge Woerd.


Afschrift van aankondiging enz. in dagblad (Leijdsche Courant)
Gevoelig voor de menigvuldige bewijzen van deelneming, bij den dood van onze geliefde broeders, Thomas Arnoldus Willem en Franciscus Marinus Joannes, betuigen wij hiervoor langs dezen weg onze hartelijken dank.
Leijden W.G. van Grasstek
Den 26 Mei 1837 M.J. van Grasstek