Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Lodewijk Franciscus van Grasstek

Lodewijk Franciscus van Grasstek is geboren 08-11-1808 te Leiden, zoon van Lodewijk Franciscus van Grasstek en Maria Catharina Booy. Hij is gedoopt 07-11-1808 te Leiden, in de Pieterskerk. Lodewijk Franciscus is overleden 24-02-1890 te Sloten , 81 jaar oud.

Lodewijk Franciscus trouwde 21-12-1836 met Jannetje Zwaan.

Kinderen

- ♂ Lodewijk Franciscus van Grasstek 63 jaar oud
- ♀ Anna Jacoba van Grasstek 62 jaar oud
- ♀ Maria Catharina Johanna van Grasstek 88 jaar oud
- ♀ Abrahama Willemina Frederika van Grasstek 24 jaar oud
Afbeeldingen

Notities bij Lodewijk Franciscus van Grasstek

Werd pas op 7 November 1810 te Leiden in de Pieterskerk gedoopt als gevolg van het feit, dat zijn ouders eerst op 7 October 1810 te Leiden in het huwelijk traden, bij welke gebeurtenis zij Lodewijk Franciscus als hun zoon erkenden.
Lodewijk Franciscus werd na het overlijden van zijn moeder in 1826 ten huize van zijn grootvader, Frederik Booy, notaris te Leiden, Haarlemmerstraat, opgevoed, daar zijn vader in Suriname verbleef. Op 16 September 1826 werd hij aan de universiteit te Leiden ingeschreven voor Letteren en Theologie. In het boek ,, Studiosorum academiae Lugduno Batavae 1575 – 1875”, staat vermeld, dat hij voor Theologie ,,gratis inscriptus” had. In 1830 nam Lodewijk Franciscus deel aan de 10-daagse veldtocht tegen België. Enkele van zijn uitrustingsstukken, waaronder een veldfles, zijn tot ± 1930 ondergebracht geweest in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Dit museum droeg de stukken in ± 1930 over aan het Bestuur van de Historische Verzameling der Schuuterij, gevestigd in het Rijksmuseum eveneens te Amsterdam.
Het Rijksmuseum droeg in ± 1935 op haar beurt de stukken weer over aan het museum ,,Doorwerth” te Arnhem.
Tijdens de 2e Wereldoorlog 1940-1945 hebben de Duitsers op dit kasteel dermate huisgehouden, dat het grootste gedeelte der verzameling verloren is gegaan o.a.de genoemde uitrustingsstukken van Lodewijk Franciscus.
De medaille, ter herinnering aan de 10-daagse veldtocht, hem door de Regering geschonken, werd later door zijn achterkleindochter, Frederica Sophia Adelheid van Grasstek, als broche gedragen. Op het tijdstip van zijn huwelijk op 21 December 1836 met jannetje Zwaan woonde het echtpaar reeds te Breda. De officiële afschrijving van Leiden van Lodewijk Franciscus vond pas op 18 Juni 1837 plaats. Het gezin woonde echter in 1839 wederom te Leiden en wel aan de Hooigracht, terwijl men zich in 1841 alweer te Nieuweramstel had gevestigd. Tot 1840 was Lodewijk Franciscus als ,,telegrafische geëmployeerde” werkzaam. Op 25 September 1842 vestigde het gezin zich te Amsterdam, alwaar Lodewijk Franciscus aanvankelijk winkelier, bediende bij de Ned. Handelmaatschappij, doch later (± 1846) bode was. Hij woonde achtereenvolgend op de adressen:
In 1842 Anjeliersgracht ? 61 (tegenwoordig Westerstraat)
In 1844 Elandsstraat ? 36 (winkelier)
In December 1855 vestigde het gezin zich te Nieuweramstel doch ingaande Juni 1866 woonde men weer te Amsterdam en wel op het adres Egelantiersgracht ? 134,
Ingaande Mei 1867 op het adres Rozenstraat ? 45 (EE 242)
Ingaande Mei 1870 op het adres Rozengracht ? 205
Ingaande Februari 1877 op het adres Marnixkade ? 170.
Nadat zijn echtgenote, Johanna Zwaan op 30 Juli 1877 was overleden, ging Lodewijk Franciscus ingaande September 1881 bij zijn dochter, Anna Jacoba van Meeteren - van Grasstek, inwonen en wel op het adres Jacob van Lennepstraat ? 64.
Ingaande November 1885 op het adres Da Costakade ? 91 en ingaande November 1887 op het adres Da Costakade ? 75.
Toen op 23 September 1889 het gezin van Meeteren van Amsterdam naar Sloten vertrok, ging ook Lodewijk Franciscus weer met hen mee. Hier overleed hij in de ouderdom van 81 jaar.


Afschrift uit Trouwregister van Breda, Huwelijksacte ? 113
In het jaar Een duizend Acht honderd Zes en Dertig, den een en twintigsten December ten halfvier ure, des namiddags Compareerde voor ons Wethouder Ambtenaar, van den Burgerlijken Stand der Stad Breda, Arrondisement Breda, Provincie Noord – Brabant, ter eene
Lodewijk Franciscus van Grasstek, Beambte bij de Telegraf, Jager bij de Vrijwillige Jagers der Leijdsche Hooge School, oud acht en twintig jaren geboren te Leijden met onbepaald verlof, wonende te Breda gemunieerd met de permissie van de Heer Kapitein kommanderende gemeld Korps, meerderjarig zoon van Lodewijk Franciscus van Grasstek, afwezig en van wijle Maria Catharina Booy, kleinzoon van wijle zijne Vaderlijke Grootmoeder, Maria Johanna van Akerlaken en van zijne Moederlijke Grootouders, Frederik Booy, overleden en van Abraha Willemina Huygens zonder beroep, wonende te Leijden, toestemmende bij akte van toestemming in behoorlijken form gepasseerd. En ter andere zijde Jannetje Zwaan, particuliere, oud negen en twintig jaren, geboren te Rijnsburg, wonende te Breda, meerderjarige dochter van Jan Zwaan, Mr. Kleermaker, wonende te Rijnsburg, toestemmende bij akte van toestemming in behoorlijken form gepasseerd en van wijle Neeltje van Duijn.
Zijnde de Bruidegom bij Zijner Majesteits Besluit van de vier en twintigsten Augustus dezes Jaars gelibereerd ten deze te produceren eenige bewijzen ter toestemming van zijnen Vader of van deszelfs overlijden en kunnende hij van het overlijden zijns vaderlijken Grootvader niet doen blijken wijl hij deszelfs laatste woonplaats noch plaats van overlijden niet kent ingevolge verklaring door hem benevens de nagenoemde Getuigen die, ofschoon zij hem wel kennen, echter zulks alsmede niet weten, onder Eede gedaan overeenkomstig het Staatsraadsadvis van den vijf en twintigsten July achttien honderd vijf, blijkende al het voorschreven uit de respective Doop – Dood Extracten en de voornoemde toestemmingen Sub. Nummer een tot en met Nummer tien overlegd.
______________

Dewelke van ons gevorderd hebbende, als om te willen overgaan tot het plegtig vieren van het door hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de afkondigingen zijn gedaan voor den ingang van ons Stadhuis, te weten: de eerste, den elfden en de laatste, den achttienden dezer om elf ure des voormiddags.
En dewijl er ons geene tegenkanting tegen gemeld Huwelijk is bekend gemaakt, zoo is ‘t, dat wij regt doende aan hunnen vordering, na alle de bovengenoemde stukken, welke zullen gevoegd worden, bij deze tegenwoordige akte te hebben doen voorlezen, alsmede het zesde hoofdstuk van den titel van het Burgerlijk Wetboek, handelende over het Huwelijk, thans in vigeur en het voornoemd advis aan den Bruidegom en aan de Bruid hebben afgevraagd, of zij elkanderen willen nemen tot Man en tot Vrouw, en dewijl elk hunner deze onze vraag toestemmend heeft beantwoord, zoo verklaren wij in naam der Wet, dat Lodewijk Franciscus van Grasstek en Jannetje Zwaan door den band des huwelijks zijn vereenigd.
Waarvan door ons akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van de Heeren Elizius Abraham Damm, Geëmployeerde bij den Burgerlijken Stand, oud zeven en twintig, Jan Christiaan Schlosser, Kapitein bij de tweede Afdeeling Infanterie, oud vijftig, Henricus Albers, Seinmeester, oud acht en twintig, en Gerrit van der Lugt, Gepensioneerd Officier, oud zeven en vijftig jaren, allen wonende te Breda, dewelken na dat aan hun mede van alles was lecture gegeven, deze met ons geteekend hebben en met de kontrakterende partijen.
w.g. L.F. van Grasstek
J. Zwaan
Damm
Schlosser
H. Albers
G. van der Lugt


Uit het stamboek 3043 – 4242; 17 Februari 1840 ? 23 (Alg. Rijksarchief)

App. 1 Febr. 1840 ? 26. Renvoi ater besch. of om genot d.d. 30 Januari j.l. ? 50 op request van den gewezen telegraphische geëmployeerde, Lodewijk Franciscus van Grasstek, om wachtgeld of plaatsing bij dit Departement.
23
Den requestrant verwezen aan de declinatoire dispositie van 23 December j.l. ? 23, waarbij in het tweeledig verzoek wordt gedifficulteerd.Uit het boek van Attestaties 1836 – 1849 (Kerkelijk Archief)
1846 – 5 November. Amsterdam
Grasstek Lodewijk Franciscus, Lindengracht van Leiden.
Het Vrouwenboek van die tijd vermeldt:
1846 – 5 November Johanna Zwaan, Lindengracht van LeidenUit het Attestatieboek 5 P.K. (Leidse Archief)
1. 18 Juny 1837 Grasstek, Lodewijk Franciscus van, naar Breda
2. 25 September 1842 P.K. Grasstek, Lodewijk Franciscus van,
Johanna Zwaan E.L. (echtelieden) naar AmsterdamAfschrift van aankondiging enz. in dagblad

Vijfentwintigjarige Huwelijksvereeniging van:
L.F. van Grasstek en
J. Zwaan
Amsterdam, 21 December 1861

40- jarige Echtvereeniging
van onze geliefde Ouders
L.F. van Grasstek
En
J. Zwaan
Namens hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen
Amsterdam, 21 December 1876Lodewijk F. werd op 11 September 1866 aangewezen als mede erfgenaam in zake de boedel en nalatenschap van Wilhelmina Geertruide van Grasstek (? 155).
Hem werd aanbedeeld ? gedeelte of ƒ 442,835 bestaande uit:
1. een aandeel ad. ƒ 157, 50
2. een obligatie ad. 205, 26
3. zijn deel in de betaalde
successierechten 67, 275
4. supplement uit de contanten 12, 80
___________
Totaal ƒ 442, 835Gemeente Sloten, overlijdensakte ? 39

Den 24 Februari 1890 is overleden:
Lodewijk Franciscus van Grasstek, oud 81 jaren, geboren te Leiden, weduwnaar van Jannetje Zwaan, zoon van Lodewijk Franciscus van Grasstek en Anna Booy.
Wijk E ? 7
Aangever: Lodewijk Franciscus van Grasstek,
Oud 52 jaar, sigarenhandelaar.

Overnemen: afschrift van Certificaat (zie bijlagen) 22-6-1832