Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Ewaldus Frederik van Grasstek

Ewaldus Frederik van Grasstek is geboren 02-02-1817 te Leiden, zoon van Lodewijk Franciscus van Grasstek en Maria Catharina Booy. Ewaldus Frederik is overleden 08-02-1880 te Leiden , 63 jaar oud. Hij is begraven 12-02-1880 te Leiden, op de begraafplaats "Marepoort".

Ewaldus Frederik trouwde ?-05-1861 met Adriana Wilhelmina Veekmans en trouwde 28-04-1875 met Wilhelmina Frederika Louise Philippina von Wiebel.

Kinderen

- ♀ Maria Wilhelmina van Grasstek 75 jaar oud
- ♂ Willem François van Grasstek 73 jaar oud
- ♂ Johannes Andreas van Grasstek 64 jaar oud
- ♂ Ewaldus Adriaan van Grasstek 77 jaar oud
- ♂ Ewaldus Frederik van Grasstek 0 jaar oud
Afbeeldingen

Notities bij Ewaldus Frederik van Grasstek

Voer aanvankelijk als scheepsdokter op de West, maar vestigde zich later als Heel- en Verloskundige te Leiden.
Was volgens de Leidse Bevolkingsregisters tot 1860 scheepsdokter, chirurgijn en vroedmeester. Na het jaar 1860 komt hij alleen nog als chirurgijn voor. Uit deze registers is tevens af te leiden, dat hij, nadat hij zijn 2e huwelijk had gesloten, tot de Evang. Lutherse Kerk overging. Ook zijn kinderen liet hij E.L. inschrijven.

Uit het Archiefbestand ,,West. Ind. Bezittingen en Suriname 1828 – 1845
Gouveneur – Generaal der West – Ind. Bezittingen N635”
(Alg. Rijksarchief ‘s – Gravenhage

1833 Wijk 42 Litt.a C. Gravestraat Nr. 43
Ewaldus Frederik van Grasstek, oud 15 jaren, Gereform.d.
_____________
In het jaar 1834 was Ewaldus Frederik van Grasstek op dit adres niet meer woonachtig.
(Zie in verband hiermede, de bijzonderheden van ? 141)Uit het Alg. Rijksarchief te ’s Gravenhage
Gevangenissen –
Geneeskundige Dienst:
1858
1. 5 Januari ? 90: Miss. Van den Insp. Der Geneeskundige dienst om magtiging tot tijdelijke in dienststelling van Ewaldus Frederik van Grasstek , geb. 2 Februari 1817 te Leijden, geëxamineerd als stedelijk Heelmeester en als zoodanig te Leijden practiseerende en zulks voorloopig op een daggeld van ƒ 1, 35 als geneesheer bij de gevangenissen te Leijden, ter vervanging van A.A. Goldsmit wegens ziekte afwezig.
15. 11 Februari ? 75: Miss. Van den Insp. Der Geneeskundige dienst. Voordragt tot de
definitieve aanstelling van E.F. van Grasstek als adsistent Chirurgijn bij de gevangenissen te Leijden.
17. 22 Februari ? 102: Miss. Van den Insp. Der Geneeskundige dienst om de tijdelijke
aanstelling van E.F. van Grasstek als geneesheer bij de gevangenissen te Leijden te
verwisselen in eene vaste benoeming tegen genot daaraan verbonden bezoldiging van
ƒ 500.- ’s jaars te rekenen van den 1e Maart 1858.

Gevangenissen –
Personeel:
De Minister van Justitie,
Gelet op het Koninklijk besluit van den 9 Januari 1840 ? 90.
Heeft goed gevonden
Aan E.F. van Grasstek, adsistent chirurgijn bij de gevangenissen te Leijden, uit hoofde van ligchaamsgebreken, waardoor hij voor de verdere waarneming van zijn ambt ongeschikt is als zoodanig een eervol ontslag te verleenen, te rekenen van den 1e Februari 1874
’s Gravenhage, den……1874
De Minister voornoemd


Afschrift uit Ondertrouwreg. Ao.1861 (Gem. Archief Leiden)

Den 4 Mei 1861
Ewaldus Frederik van Grasstek, oud 44 jaren, heel- en verloskundige, wonende te Leijden, zoon van Lodewijk Franciscus van Grasstek en Maria Catharina Booy, beide overleden
En
Adriana Wilhelmina Veekmans, oud 27 jaren, zonder beroep, wonende te Utrecht, dochter van Johannes Andreas Veekmans overleden en van Wilhelmina Jacoba Godefroy, zonder beroep, wonende te Utrecht.
Kanttekening: Cert. v. Utrecht

Ewaldus Frederik werd op 11 September 1866 aangewezen als mede erfgenaam in zake de boedel en nalatenschap van Wilhelmina Geertruide van Grasstek (? 155).
Hem werd aanbedeeld een achtste gedeelte of ƒ 442,835 bestaande uit:
1. Een obligatie ƒ 41, 05
2. Idem 63, 415
3. Idem 35, 085
4. Zijn aandeel in de betaalde successierechten 67, 275
5. Een schuldvordering uit het fonds Steijn 200, 00
6. Supplement uit de contanten 36, 01
___________
Totaal ƒ 442, 835Afschrift van aankondiging in dagblad
Voorspoedig bevallen van eene Dochter ( ? 182), A.W. Veekmans, geliefde Echtgenoote van E.F. van Grasstek, Heel- en Verloskundige
Leijden, 9 April 1862
Eenige en algemeene kennisgeving.


Voorspoedig bevallen van een Zoon ( ? 183), A.W. Veekmans, geliefde echtgenoote van E.F. van Grasstek
Leijden, 26 April 1864
Eenige kennisgeving


Leiden, 29 September 1867
Na vòòr 8 dagen eene gelukkige moeder geworden te zijn, stierf aan eene geweldige koorts plotseling mijne geliefde echtgenoote, Adriana Wilhelmina Veekmans, na eene gelukkige echtverbintenis van ruim 6 jaren.
Wat ik met onze vier jonge kinderen in haar verlies, weet God alleen.
E.F. van Grasstek
Eenige en algemeene kennisgeving


Ondertrouwd:
E.F. van Grasstek, weduwnr. Van A.W. Veekmans en W.F.L.P. von Wiebel.
Leiden, 8 April 1875
Eenige en algemeene kennisgeving


Getrouwd:
E.F. van Grasstek, wedr. Van A.W. Veekmans, en W.F.L.P. von Wiebel, die, mede namens wederzijdsche betrekkingen, hunnen dank betuigen voor de menigvuldige bewijzen van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden.
Leiden, 28 April 1875.Bevallen van een Zoon ( ? 186), W.F.L.P. von Wiebel, geliefde echtgenoote van E.F. van Grasstek.
Leiden, 22 April 1876
Eenige en algemeene kennisgeving


Afschrift uit Ondertrouwreg. Ao. 1875 (Gem. Archief Leiden)
Den 8 April 1875
Ewaldus Frederik van Grasstek, oud 58 jaren, heel- en verloskundige, geboren te Leiden, wonende aan het Steenschuur, weduwnaar van Adriana Wilhelmina Veekmans, zoon van Lodewijk Franciscus van Grasstek en van Maria Christina Booy, beide overleden en
Wilhelmina Frederika Louise Philippina von Wiebel, oud 33 jaar, zonder beroep, geboren te Wildervank, dochter van Diedrich Bernard von Wiebel, zonder beroep en van Johanna Elisabeth van den Breggen, echtelieden, wonende te Wildervank.