Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Lodewijk van Grasstek

Lodewijk van Grasstek is geboren 06-06-1817 te Amsterdam, Rozendwarsstraat Nr. 25, zoon van Abraham Bernardus van Grasstek en Gerridina Busscher (Busser). Hij is gedoopt 20-06-1817 te Amsterdam, in de Oude Kerk. Lodewijk is overleden 02-07-1899 te Voorschoten , 82 jaar oud. Hij is begraven 07-07-1899 te Voorschoten.

Lodewijk trouwde 21-06-1843 met Willemina Gerredina Bos.

Kinderen

- ♀ Gerridina Eleonora van Grasstek 83 jaar oud
- ♀ Sara Willemina van Grasstek 73 jaar oud
- ♂ Abraham Bernardus van Grasstek 57 jaar oud
- ♀ Christina Hendrika van Grasstek 68 jaar oud
- ♀ Alida Petronella van Grasstek 72 jaar oud
- ♂ Willem Lodewijk van Grasstek 51 jaar oud
- ♂ Lodewijk van Grasstek 58 jaar oud
Afbeeldingen

Notities bij Lodewijk van Grasstek

Was eerst als meubelmaker doch later als zilversmid werkzaam (zie gedeelte ,,De zilversmederij”)……Te Amsterdam was Lodewijk van Grasstek ,,Adsistent bij de bediening des Avondmaals” in de Westerkerk.
Te Voorschoten stichtte hij Zondagschool der Ned. Herv. Gemeente.

Uit het Geboorteregister ? 6 fol. 29v. (Gem. Archief Amsterdam)
Den 6 Juny 1817, vrijdag des snagts te half een uur, in de 1e Rozendwarsstraat ? 25, is geboren – Lodewijk-, zoon van Abraham Berardus van Grasstek, zilversmidsknegt en Gerritdina Busser, naaister.
Aangevers: François van Grasstek, oud 24 jaar, goudslagersknegt,
Nieuwe Leliestraat ? 33
Cornelis de Jager, oud 52 jaar

Uit het Lidmatenboek der Ned. Herv. Gemeente (Kerk. Archief te Amsterdam)
Amsterdam, 15 Maart 1836
Lodewijk van Grasstek, Rozengracht, per belijdenis.


Uit het trouwregister ? 3 fol. 16v. (Gem. Archief Amsterdam)
Op heden, den 21 Juni 1843 zijn voor ons verschenen teneinde een Huwelijk aan te gaan:
Lodewijk van Grasstek, zilversmid, geboren en wonende alhier, oud 26 jaren, meerderjarige zoon van Abraham Bernardus van Grasstek, zilversmid en Gerritdina Busser, wonende alhier, ter Eene
En
Willemina Gerredina Bos, dienstbaar, geboren en wonende alhier, oud 27 jaren, meerderjarige dochter van Willem Bos, koetsier, wonende alhier, en Sara Lacroix, overleden, ter andere zijde.
Getuigen: Johannes Brand, neef des echtgenoots, letterzetter, oud 27
Pieter Doesbergen, oom der echtgenoote, schilder, oud 49
Jurian Jacob van Groen, tabakskooper, oud 25 en
Tjerk Willem Willems, letterzetter, oud 27 jaren,
wonende allen alhier.

Uit het Inschrijvingsregister ? 2 fol. 79 (Archief Burgerweeshuis te Amsterdam)
Den 15 November 1843
Lodewijk van Grasstek en Willemina Gerredina Bos
gehuwd, den 21 Juni 1843
Zijn ouders: Abraham Bernardus van Grasstek en Gerredina Buscher,
Ingeschreven, den 11 October 1843 (Reg. 2 fol. 74)


Uit de Notulen van Kerkmeesters van de Westerkerk te Amsterdam
(Archief Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam)

30 October 1855. In de plaats van den overleden Adsistent bij de bediening des Avondmaals, A.B. van Grasstek (sic.!) wordt aangesteld, Lodewijk van Grasstek. Hiervan zal aan de algemene Commissie worden kennis gegeven.

Nadat Lodewijk met zijn gezin van Amsterdam naar Voorschoten was vertrokken op 30 September 1861 werd deze functie in de Westerkerk waargenomen door zijn moeder, Gerritdina van Grasstek – Busscher (zie ? 146).

Te Voorschoten kreeg Lodewijk van Grasstek van de Ned. Herv. Gemeente aldaar toestemming om Zondagsschool te gaan houden. Hij begon hiermede in Juni 1862. In 1887 verschijnt het gedicht ,,Ter Herinnering aan het Vijf-en-Twintig jarig bestaan der Zondagschool te Voorschoten”, waarin Lodewijk van Grasstek als de stichter ervan wordt genoemd.
Dat Lodewijk zich met het Zondagschoolwerk bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt, bleek uit de toespraken, welke bij zijn teraardebestelling werden gehouden en waarvan een persbeschrijving in het Leidsch Dagblad bewaard is gebleven. Op zijn graf op de begraafplaats te Voorschoten lieten de kinderen van de Zondagsschool als bewijs van dankbaarheid jegens de overledene een steen plaatsen. Deze steen vermeldde:
,,Ter gedachtenis aan Lodewijk van Grasstek; de kinderen van de Zondagsschool. Openb. 14:15 – 2 Juli 1899”.


De Zilversmederij (vervolg van ? 146)
Zoals reeds gezegd, werd op 31 Augustus 1855 de zaak op naam gesteld van de Wed. van Grasstek – Busscher, hetgeen geenszins zeggen wilde, dat nu alles weer was geregeld en de zaak op de oude voet zou kunnen worden voortgezet.
Gerridina Busscher werd thans voor dezelfde moeilijkheid geplaatst als destijds in 1823 de Wed. Stellingwerff – Voorthuys, n.l. wie was er op dit moment in de zaak vakkundig en kunstzinnig genoeg om de leiding in de smederij op zicht te nemen?

Gerridina’s enige zoon, Lodewijk van Grasstek, had reeds in zijn jeugd te kennen gegeven het meubelmakersvak te willen leren, hetgeen dan ook was gebeurd en waarna hij als zodanig werkzaam werd.

Toen echter in 1837 Abraham Bernardus van Grasstek het compagnonschap met de Wed. Stellingwerff was aangegaan, moet deze Abraham wel aan een opvolger hebben gedacht en uit hoofde hiervan met zijn zoon, Lodewijk, hebben gesproken, want in ± 1839 zegt de meubelmaker zijn vak vaarwel en gaat bij zijn vader in de leer. Lodewijk wordt wel is waar een goed technisch vakman, maar de vereiste kunstzin was hem niet aangeboren.

Hoewel Gerridina Busscher wist, dat Lodewijk niet over het talent van zijn vader beschikte, wilde zij toch niet een ander in de zaak opnemen of een compagnonschap aangaan, daar Lodewijk haar enige zoon was, op wiens naam straks de zilversmederij moest worden voortgezet. Bovendien was Lodewijk getrouwd en 38 jaar oud en had hij reeds vanaf ± 1839 in de zilversmederij gewerkt en dus vertrouwde Gerridina Busscher hem de leiding van de zilversmederij toe. Lodewijk was vol goede moed en aan ijver ontbrak het hem ook niet. Desondanks begon na een jaar het aantal opdrachten al iets terug te lopen, zeker als het opdrachten voor siersmeedkunst betroffen. Daarom bespraken moeder en zoon de gang van zaken in het vroege voorjaar van 1858, waarbij werd overeengekomen:
1. de Wed. van Grasstek – Busscher zou zich uit de zaak terug trekken
2. Lodewijk van Grasstek zou de zaak, maar nu onder eigen naam en voor eigen verantwoordelijkheid, voortzettn
3. Lodewijk zou ook de beschikking krijgen over het grootste deel van de woonruimte boven de smederij om zich hier met zijn gezin te kunnen vestigen.

Op 29 Mei 1858 werd dan ook aangifte gedaan onder ? 1024 bij de Waarborg op de gouden- en zilverwerken door van Grasstek, Lodewijk als fabrikant van groot zilverwerk, gevestigd in de Bloemstraat Buurt D D ? 202 te Amsterdam.
Het Mesterteken: L.v.G.

Lodewijk van Grasstek ging zich nu meer toeleggen op de vervaardiging van standaardartikelen, zoals lepels en vorken en hoopte hiermede gunstiger bedrijfsresultaten te verkrijgen.
Het mocht echter niet zo zijn; de verdiensten bleven onder de verwachting, terwijl de zorgen en kosten voor zijn gezin toenamen. Als dan op schrikkeldag van het jaar 1860 zijn naamgenoot werd geboren, waardoor zijn kinderstel tot 7 steeg, besloot meesterzilversmid, Lodewijk van Grasstek, contact op nemen met de Koninklijke Ned. Fabriek van gouden- en zilverenwerken van J.M. van Kempen te Voorschoten, teneinde te informeren in hoeverre de mogelijkheid aanwezig was om met deze firma een fusie of andere zakelijke overeenkomst aan te gaan.
Na geruime tijd van onderhandelen werd besloten:
1. Lodewijk van Grasstek zou zijn zilversmederij opheffen
2. Hij zou zijn inventaris en werktuigen inbrengen bij de fa. van Kempen
3. Lodewijk van Grasstek zou bij de firma van Kempen aangesteld worden als meesterknecht-zilversmid op de afdeling ,,Lepelmakerij”.
4. Gerridina Eleonora van Grasstek, oudste dochter (18 jaar) van Lodewijk zou in dienstbetrekking komen bij de familie van Kempen – Gobins – Dusart voor het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden
5. Abraham Bernardus van Grasstek, oudste zoon (13 jaar) van Lodewijk, zou op de tekenafdeling van de firma van Kempen te werk worden gesteld en zou hiervoor een cursus in het vak ,,vrij tekenen” aan de avondschool moeten volgen
6. Het geheel zou met November 1861 ingang hebben

Lodewijk van Grasstek vertrok dan ook op 30 September 1861 met vrouw en kinderen van Amsterdam naar Voorschoten.

Op 12 November 1861 werd zijn inschrijving bij de Waarborg op de gouden- en zilverwerken te Amsterdam afgeschreven ,,wegens opheffing der zaak”. Ook zijn meesterteken kwam hiermede te vervallen (zoals werd geregistreerd: door verlating van het beroep).
Het zal voor Lodewijk van Grasstek geen gemakkelijk te nemen besluit zijn geweest om het levenswerk van zijn vader, Abraham Bernardus van Grasstek, aan zijn eigen belangen op te offeren, hoewel de liquidatie der zilversmederij hem van vele zorgen bevrijdde, waardoor hij zich weer met hernieuwde ijver en toewijding aan zijn nieuwe functie kon geven. Bij de firma van Kempen was hij dan ook al zeer spoedig een zeer geziene medewerker.

Lodewijk van Grasstek stierf op 2 Juli 1899 te Voorschoten in de ouderdom van 82 jaar. Zijn stoffelijk overschot werd de 7e d.a.v. te Voorschoten ter aarde besteld; onder de sprekers was ook de zoon van de heer van Kempen, die de overledene als voorbeeld stelde met betrekking tot zijn ijver, toewijding en verantwoordelijkheidsgevoel.


Afschrift van een bewaard gebleven aantekening uit de inboedel van Lodewijk van Grasstek
Willemina Gerredina Bos was ca. anderhalf jaar oud toen haar moeder overleed n.l. op 28 December 1816 des middags ten twee uren te Amsterdam, zullende begraven worden op het Leidsche Kerkhof, des namiddags ten 3 uren te Amsterdam.
De vader van Sara La Croix heette Jean La Croix, haar moeder Françoise Hervieux.

Volgens mededeling van Lodewijks kleindochter, Willemina Gerredina Bohlken (zie ? 192) was Lodewijk van Grasstek in het bezit van een in de blauwe uitvoering geschilderd familiewapen. Dit wapen, hetwelk van Lodewijk’s grootvader, Jan Lodewijk van Grasstek (zie ? 135) afkomstig was, is helaas bij de verhuizing van Amsterdam naar Voorschoten in 1861 verloren gegaan.

Eveneens volgens Willemina Gerredina Bohlken, bezat Willemina Gerredina Bos en levendige belangstelling voor geschiedenis en poëzie, tevens had zij veel in voor humor.
Willemina G. Bos had echter een grote hekel aan het getal 13 en vierde haar verjaardag daarom altijd op 10 Juli.