Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Ewaldus Adriaan van Grasstek

Ewaldus Adriaan van Grasstek is geboren 22-09-1867 te Leiden, zoon van Ewaldus Frederik van Grasstek en Adriana Wilhelmina Veekmans. Hij is gedoopt te Leiden, in de Ned. Herv. Kerk. Ewaldus Adriaan is overleden 31-03-1945 te Ambarawa (Indonesië) , 77 jaar oud. Hij is begraven ?-03-1945 te Ambarawa (Jappenkamp).

Ewaldus Adriaan trouwde 22-10-1900 met Elisabeth Maria ter Meer.

Kinderen

- ♀ Emilie Adriana van Grasstek jaar oud
- ♀ Adriana Wilhelmina van Grasstek 82 jaar oud
Afbeeldingen

Notities bij Ewaldus Adriaan van Grasstek

Werd op 5 October 1887 aan de Universiteit te Leiden ingeschreven voor Wis- en Natuurkunde.
Hij voltooide zijn apothekersstudie en werd als zodanig werkzaam te Leiden op de Hoge Woerd ? 77.
Op 5 Februari 1900 vertrok Ewaldus van Leiden naar Bandoeng (Ned. Oost-Indië), maar vestigde zich te Cheribon, alwaar hij directeur werd van de N.V. de Cheribonsche Apotheek. Dit duurde maar kort en vestigde toen zelfstandig een apotheek te Bandoeng en wel tot 1906.
Hij trouwde te Leiden per procurationem (bij volmacht) op 22 October 1900 met Elisabeth Maria ter Meer, van beroep apothekers-assistente, die op 26 October 1900 naar haar echtgenoot vertrok. Hierna is Ewaldus Adriaan als apotheker werkzaam gebleven, maar in verschillende plaatsen op Java. Slechts één keer was hij buiten Java werkzaam en wel op Sumatra in Medan.
Enkele malen o.a. in 1906 en 1912 bracht Ewaldus met vrouw en kinderen zijn verlof in Nederland door. Met zijn verlof van 24 Juli 1923 tot 11 Mei 1926 kwam alleen dochter Emilie Adriana met haar vader mee. Hij vestigde zich toen te Amsterdam, o.a. in de Bosboom Toussaintstraat.
Tijdens de 2e Wereldoorlog werd Ewaldus Adriaan met vrouw en hun dochter Emilie Adriana geïnterneerd, maar waren nog bij elkaar. Echter brachten de Japanse bezetters Ewaldus Adriaan over naar het mannenkamp ,,St. Louis” te Ambarawa, alwaar hij op 31 Maart 1945 overleed. Zijn echtgenote, Elisabeth Maria ter Meer en dochter Emilie Adriana, werden eveneens in September 1943 overgebracht naar een ander kamp ,, Tjihapit” te Bandoeng, alwaar zij in Augustus 1945 door de Engelsen werden bevrijd. Moeder en dochter vertrokken op 12 April 1946 uit Indonesië en kwamen op 3 Mei 1946 in Nederland aan, alwaar zij zich te Breda vestigden.

Uit de boeken van het Bevolkingsregister te Leiden blijkt, dat Ewaldus Adriaan, hoewel Ned. Herv. gedoopt, door zijn vader diens 2e huwelijk in 1875 werd overgeschreven naar de Ev. Luth. Kerk.

Uit de trouwacte (Afd. Burg. Stand en Bevolking Leiden)
In het jaar negentien honderd, den twee en twintigsten October, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Leiden op het Raadhuis verschenen:
Hermanus Hendricus ter Meer, eerste pracparator bij ’s Rijks museum van natuurlijke historie te en wonende te Leiden bij authentieke acte gemachtigd door Ewaldus Adriaan van Grasstek, oud drie en dertig jaren, directeur van de naamlooze vennootschap ,,de Cheribonsche apotheek”, geboren te Leiden, wonende te Cheribon, meerderjarige zoon van Ewaldus Frederik van Grasstek en van Adriana Wilhelmina Veekmans, beide overleden; om voor en namens hem een huwelijk aan te gaan met Elisabeth Maria ter Meer, hier tegenwoordig, wordende door hem gemachtigd overgelegd het Koninklijk besluit van den derden October negentien honderd nummero twee en veertig, waarbij de toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk wordt verleend, de geboorteacte van zijn lastgever en diens bewijs van voldoening aan de wet op de Nationale Militie, alsmede de authentieke volmacht
En
Elisabeth Maria ter Meer, oud twee en dertig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Hermanus Hendricus ter Meer, zonder beroep, wonende te Leiden en van Amanda Emilie Caroline Stiege, overleden, overleggende hare geboorte-acte; welke aan ons verzocht hebben dit voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied binnen deze gemeente.
Getuigen: Gottfried Carl Alexander de Witt, oud 57 jaren, gepensioneerd majoor van het
Oost-Indische leger, wonende te ‘s – Gravenhage
Hermanus Hendricus ter Meer, oud 62 jaren, zonder beroep, vader van de bruid
Abraham Bernardus van Grasstek, oud 52 jaren, handelsregent, neef van den
bruidegom
Anton Laurens Quant, oud 31 jaren, koopman, alle wonende te Leiden