Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van George Willem van Grasstek

George Willem van Grasstek is geboren 27-06-1875 te Voorschoten, zoon van Abraham Bernardus van Grasstek en Helena Angenita Wilhelmina Liera. Hij is gedoopt 31-10-1875 te Voorschoten, in de N.H. kerk. George Willem is overleden 17-03-1942 te "s-Gravenhage, Valkenboschkade 25B , 66 jaar oud. Hij is begraven 21-03-1942 te "s-Gravenhage, op de begraafplaats "Oud EijkenDuijnen".

George Willem trouwde 07-05-1909 met Geertruida Elisabeth "t Hart.Afbeeldingen

Notities bij George Willem van Grasstek

Vertrok met zijn ouders van Voorschoten naar Amsterdam in Oktober 1881 en vandaar naar Leiden in Juni 1886.
Volgens attestatie van het P.K. der Ned. Herv. Gemeente vertrok hij van Leiden naar ’s-Gravenhage (Jan van Rietbeekstraat 63) op 1 Augustus 1906. Hier was hij als employé bij de Rotterdamse Bank Vereniging begonnen, maar alwaar hij als procuratiehouder zijn werkzaamheden beeindigde in 1935, het jaar waarin hij werd gepensioneerd.
Zijn huwelijk met Geertruida Elisabeth ’t Hart werd te Oosterend (Texel) op 11 Mei 1909 door zijn broer, Ds. Jean Louis van Grasstek, predikant aldaar, kerkelijk ingezegend.
Het jonge echtpaar vestigde zich te ’s-Gravenhage en wel op het adres Paul Krugerlaan 20.
George Willem was 60 jaar oud toen hij werd gepensioneerd en omdat hij wat om handen wilde hebben, besloot hij een genealogisch overzicht van de familie ,,van Grasstek” op te stellen. Om dit ideaal te kunnen verwezenlijken riep hij de medewerking in van o.a. zijn neef Lodewijk (Bob) van Grasstek no 220 (no 246), zijn nicht, Wilhelmina Gerredina Bohlken en zijn neef Abraham Bernardus Wesselo. In 1937 was het overzicht in conceptvorm gereed. Hoewel het in de bedoeling lag van George Willem om het familieoverzicht in druk te laten verschijnen, is dit door hem nooit gebeurd. Abraham Bernardus Wesselo was uiteraard als medewerker ook in het bezit van het overzicht en het was diens zoon, Dirk J. Wesselo, die het in 1937 gereed gekomen overzicht in 1957 ter publicatie aanbood bij de Zuid-Hollandse Vereniging voor genealogie ,,Ons Voorgeslacht”, zodat het in druk verscheen in de 12de jaargang van het orgaan der vereniging en wel in de nummers 65, 66 en 67. http://www.onsvoorgeslacht.nl/

Geertruide Elisabeth ’t Hart vertrok volgens attestatie P.K. van Maassluis naar Leiden (Koornbrugsteeg 2) op 4april 1898. Vandaar vertrok zij naar Delft. Volgens attestatie P.K. liet zij zich pasop 7 juli 1909 van Delft naar ’s-Gravenhage (Paul Krugerlaan 20) overschrijven.

1937: Voorwoord
Aangenaam is het mij, George Willem van Grasstek, zie stamboomkaart No 189, achter in dit werk, voor de nakomelingen van Lodewijck Thomasz van Gresteck, zie No 101, Anno 1585, een genealogisch beeld te hebben mogen samenstellen van hunne respectievelijke voorvaderen.

Mijn medewerkers (-sters) o.a. Mejuffrouw Wilhelmina Gerredina Bohlken, dochter van Siebold Bohlken en Gerredina Eleonora van Grasstek, zie No 170 en Lodewijk van Grasstek, zie No 220 (later: No 246) en vele wederzijdse familieleden, breng ik gaarne mijn oprechten dank en ben hen zeer erkentelijk voor hunne hulpvaardigheid, waardoor zij mij in staat hebben gesteld mijn beoogd doel te bereiken.

Bij nasporingen van de naam ,,van Grasstek” is gebleken, dat deze nogal veranderingen heeft ondergaan, wellicht door foutieve schrijfwijze of klankverwarring bij de eerste opgave voor de kerkelijke registers; zo is in Engeland gevonden de naam ,,Die He (Heer) of Grestock (Graystock), bezitters van een kasteel of burcht; of die naam verband houdt met ,,van Gresteck” zal nog worden uitgezocht; mogelijk wel.
http://www.ancestry.com/learn/facts/Fact.aspx?fid=6&yr=1891&ln=Grestock
http://worldconnect.rootsweb.com/cgi-bin/igm.cgi?surname=Graystock&given=
Merkwaarig is, dat op een grafkelder, zich bevindende in de Pieterskerk te Leiden, waarin begraven is Lodewijck van Grassteck, zie No 107, een zerk ligt, No 13, 9 Oktober 1701, daarin is een monogram gebeiteld, voorstellende ,,een ringetje met vier roosjes”. Dat ringetje met de vier roosjes komt ook voor in het wapen van ,,Die He of Grestock (Graystock)”.
http://www.british-history.ac.uk/report.asp?compid=39967#s2

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.greystoke.com/images/gif/shield.gif&imgrefurl=http://www.greystoke.com/&h=157&w=150&sz=7&hl=nl&start=0&um=1&tbnid=UfXt2eLgY7s-dM:&tbnh=97&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3DGreystoke%2Bfamily%2Bshield%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN
De naam ,, van Grassteck” werd later geregistreerd als ,, van Grasstek”. Alleen Abraham Bernardus van Grasstek, zie No 114, werd in het kerkregister ingeschreven met één ,,s”.
Op den Poorter-eed, afgegeven door de Burgemeesteren en Regeerders der Stad Amsterdam; 7 September 1762, staat zijn naam vermeld met ,,ss”. Origineel is in het bezit van G.W. van Grasstek, zie No 189.

De mij bekende dragers van de naam ,,van Grasstek” stammen allen af van Lodewijck Thomasz van Gresteck, afkomstig uit het land van Monsjou (Duistland), zie No 101, die kort na 7 Mei 1611 in Leiden in het huwelijk trad met Aeltgen Harmensdr; jongedogter van Leyden.
Lodewijck Thomasz van Gresteck hertrouwde; aangeteekend op 27 December 1639 met Susanna Bels(z)ier uit Colchester in Engeland en vestigde zich in Leijden op de Middelwegh als fusteijnwercker in het jaar 1611. Fusteijn is een zekere grove stof uit boomwol vervaardigd thans bombazijn geheeten en genoemd naar de stad ,,Fostat”, een voorstad van oud Cairo.

Dat zijn voorouders van elders gekomen zijn, is waarschijnlijk, daar de kerkregisters in Leiden ze niet vermelden. Zeker is het echter niet, daar de oude registers niet volledig zijn.

Bij overlevering is bekend, dat er in Duitschland heeft gewoond in het jaar 1916 in de Stefanierstrasse 75 te Karlsruhe een Freiherr von Grassteck, hoofdofficier, toen ongeveer 70 jaar oud.

Ter opsporing van zijn of haar voorvaderen raadplege men de achter in dit werk voorkomende Stamboomkaart der familie. In de daarop getaekende rekken vindt men slechts de voorletters en verkorte naam ,,v.G.”met geboorte-datum en rechts onderaan een volgnummer. De zwarte vakken geven speciaal de namen der mannelijke personen (de stamhouders der familie) aan, de roode vakken stellen voor de vrouwelijke nakomelingen. Wil men gegevens omtrent zijn voorvaderen weten, dan volge men de onderstaande methode.
Men zoekt het nummer van zichzelf op (zie stamboomkaart), vervolgens dat van zijn of haar vader, grootvader, overgrootvader, betovergrootvader, enz. De gevonden nummers leze men in de rubriek:,, Aangaande de bijzonderheden van de Familieleden “ en men weet den levensloop van zijn of hare voorvaderen.
Het is mijn voornemen deze samenstelling zoveel mogelijk bij te werken; derhalve verzoek ik allen mij steeds juiste opgaven van de mutaties in de familie te verstrekken.

Mocht ik te oud worden en anders na mijn overlijden zal dit werk bereidwillig worden voortgezet door Lodewijk van Grasstek, zie No 220 ( later: No 246), thans wonende Korte Marnixstraat 3 III te Amsterdam.

’s-Gravenhage, Valkenboschkade 25 B
Anno 1937
w.g. G.W. van Grasstek


N.B. Zoals U in het voorwoord al las, verzuimde George Willem van Grasstek de archieven te raadplegen, waardoor vele familieleden niet in zijn overzicht werden opgenomen. Dit blijkt wel uit de nummering want:
George Willem van Grasstek draagt thans stamboomNo 215 in plaats van 189
Gerridina Eleonora van Grasstek………………………..192……………...170
Lodewijk van Grasstek………………………………… .246………………220
Lodewijk van Grasstek…………………………………. 118………………107
Abraham Bernardus van Grasstek………………………126………………114

Het verband tussen de namen of Graystock en van Gresteck is niet kunnen worden aangetoond.

Hetgeen George Willem voor een monogram, voorstellende een ring met vier roosjes, aanzag, betreft hier het z.g. lichtergat. Door dit ovale gat stek men een zwaar ijzeren haak, met behulp waarvan men de grafsteen van het graf kon lichten. Was de steen op het graf geplaatst, dan sloot men ook dit gat af en wel door middel van een brosse cementsoort. Doordat de rand van dit lichtergat beschadigd is, heeft George Willem deze beschadigingen hoogstwaarschijnlijk voor roosjes aangezien.

George Willem van Grasstek schrijft, dat in het jaar 1916 bij overlevering te Karlsruhe in de Stefanierstrasse 75 een Freiherr von Grassteck zou hebben gewoond. Ook over deze aangelegenheid het ik correspondentie gevoerd, zowel met het ,,Standesambt” van Karlsruhe als met het ,,Adelarchiv” in Marburg. Het antwoord luidde: Tussen de jaren 1916-1940 komt geen Freiherr von Grassteck in het overlijdensregister voor. Ook in de geboorte- en trouwregisters tussen de jaren 1870-1960 komt de naam ,, van Grassteck” niet voor.