Terug naar de namenlijst

Persoonskaart van Jean Louis van Grasstek

Jean Louis van Grasstek is geboren 02-04-1880 te Voorschoten, zoon van Abraham Bernardus van Grasstek en Helena Angenita Wilhelmina Liera. Hij is gedoopt 02-05-1880 te Voorschoten, in de N.H. kerk. Jean Louis is overleden 27-01-1937 te Zandeweer (Groningen Gem. Kantens) , 56 jaar oud. Hij is begraven 30-01-1937 te Zandeweer.

Jean Louis trouwde 22-04-1909 met Cornelia Kluit en trouwde 20-06-1935 met Antje Geesje Breman.Afbeeldingen

Notities bij Jean Louis van Grasstek

Nadat hij op 22 Juni 1901 het gymnasium te Leiden had verlaten, werd Jean Louis op 18 september 1901 aan de Universiteit eveneens te Leiden ingeschreven in de faculteit der Godgeleerdheid. In Mei 1905 moest hij een mastoïd-operatie ondergaan. Niettegenstaande het feit, dat de doktoren geen beterschap verwachtten, trad toch herstel in en kon Jean Louis zelfs zijn studie hervatten en met goed gevolg afsluiten.
In 1907 werd hij proponent in Overijssel. Van November 1907 tot Februari 1909 diende hij de Evangelisatie te Schagen. Op 22 April 1909 trad hij in het huwelijk met Cornelia Kluit. Hierna werd hij beroepen naar Oosterend (Texel). Op 9 mei 1909 deed hij aldaar zijn intrede en werd bevestigd door zijn neef, Ds. H.J. Heijnes, predikant te Landsmeer.
In 1922 werd hij benoemd tot Predikant-Evangelist bij de Evangelisatie te Edam aan het adres Nieuwe Haren. Op 3 april 1927 verbond hij zich aan zijn laatste standplaats, ,, Zandenveer”(Groningen), alwaar hem zorgen nog leed bespaard bleven. Zijn echtgenote die altijd al een zwakke gezondheid had, overleed op 14 Mei 1932 in de ouderdom van 48 jaar. In deze jaren ging ook zijn eigen gezondheid achteruit. Daar de druk der eenzaamheid hem te zwaar werd, besloot hij tot een tweede huwelijk. Op 20 juni 1935 trouwde hij met Antje Geesje Breman, met wie hij zeer gelukkig was. Helaas verergerde zijn ziekte en vroeg hij tegen 1 mei 1937 emeritaat aan.
Het mocht niet zo zijn, op 27 januari 1937 overleed Jean Louis van Grasstek. Zijn weduwe vestigde zich te Zeist, alwaar zij overleed op 2 augustus 1952.

Te Zandeweer stond Jean Louis van Grasstek in een 13de eeuws gotisch kerkje. De apartstaande toren met z.g. zadeldak dateert uit de 15de eeuw. In deze toren hangen twee klokken uit het jaar 1643. Het bijzondere van deze kerk is, dat het meubilair hierin, waaronder de avondmaaltafel, vervaardigd in 1758, nog in zijn geheel aanwezig is.

Afschrift van aankondiging enz. in dagblad
Heden overleed de geachte Presidente onzer Verenigingen, Mevrouw C. van Grasstek-Kluit.
Zandeweer, den 14 mei 1932.
De Chr. Meisjesverenigingen,
,,Doreas” en ,,Lydia”

Afschrift van het Getuigschrift van het gymnasium te Leiden

Getuigschrift volgens artikel 11 van de wet op het Hooger Onderwijs
________
De leeraren van het gymnasium met zesjarige cursus te leiden verklaren, dat Jean Louis van Grasstek, geboren te Voorschoten met goed gevolg heeft afgelegd het examen, bedoeld in art. 11 der voormelde wet, en mits dien bekwaam is tot de studie aan eene Universiteit in de faculteit der godgeleerdheid, der rechten, der letteren en wijsbegeerte, ten bewijze waarvan hem dit getuigschrift wordt uitgereikt.
Leiden, 22 Juni 1901
De leeraren,
w.g. H.W. van der Heij, rector
e.a.

De ondergetekenden, door den Minister van Binnenlandsche Zaken, aangewezen tot gecommitteerden, te wier overstaan voormeld examen moet gehouden worden, verklaren dat alzoo is geschied.
Leiden, 22 Juni 1901
w.g. onleesbaar
e.a.

Afschrift van het getuigschrift van de Hoogleeraren der Ned. Herv. Kerk

L.J.
De Heer J.L. van Grasstek, Candidaat in de Godgeleerdheid bij de Universiteit te Leiden, heeft het in art. 7b van het Reglement op het examen ter toelating tot de Evangelie-bediening in de Nederlandsche Hervormde Kerk voorgeschreven kerkelijk voorbereidend examen heden met goed gevolg voor ons afgelegd.
De Hoogleeraren van wege de Nederlandsche Hervormde Kerk
Leiden, w.g. onleesbaar
Den 22 November 1906 w.g. id.


Afschrift van het getuigschrift van het Provinciaal Kerkbestuur van Overijsel

L.J.
Vermits voor ons verschenen is:
Jean Louis van Grasstek, Candidaat in de Godgeleerdheid aan de Universiteit te Leiden, verlangende tot de Evangeliebediening te worden toegelaten, en wij bevonden hebben, dat de vereischte getuigschriften, ook dat aangaande zijn zedelijk gedrag, in goede orde waren, zoo hebben wij geen zwarigheid gevonden tot het voorgeschreven examen over te gaan. En hebben wij hem nauwkeurig onderzocht in al hetgeen tot de onderwerpen van het examen behoort, met dien uitslag, dat wij voornoemden Jean Louis van Grasstek, nadat hij de gevorderde verklaringen en beloften afgelegd en die, zooveel noodig, door zijne handtekening bekrachtigd had, tot de Evangeliebediening hebben toegelaten.
Het Provinciaal Kerkbestuur van Overijssel,
Zwolle, w.g. J.V. Eijkman, president
Den 1 Mei 1907 ,, A. de haan, secretaris